Olje- og energidepartementet søker etter medlem til Energiklagenemnda

Olje- og energidepartementet søker etter et medlem (jurist) til Energiklagenemnda. Oppnevnelsen foretas av Kongen i statsråd.

Energiklagenemnda behandler klager over enkeltvedtak som fattes av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) i medhold av energiloven og naturgassloven med tilhørende forskrifter. Energiklagenemnda er uavhengig og kan ikke instrueres i den enkelte sak.

Energiklagenemnda vil normalt treffe enkeltvedtak i et utvalg på tre medlemmer, men i særlige tilfeller kan lederen beslutte at vedtak treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetningen av nemnda for hver enkelt sak.

Energiklagenemnda bistås av Klagenemndssekretariatet (KNSE) i Bergen, som er administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg til å forberede saker for Energiklagenemnda utfører KNSE også oppgaver for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotteriklagenemnda, Frivillighetsregisternemnda, Markedsrådet og Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer. Nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Energiklagenemnda er fastsatt i forskrift om Energiklagenemnda:

Kvalifikasjonskrav og sammensetning

Energiklagenemnda behandler saker som krever god innsikt i energirett og økonomiske analyser. Nemnda fatter vedtak på grunnlag av gjeldende rettsregler. I tillegg kan nemnda måtte ta stilling til spørsmål av mer prosessuell karakter. Nemnda behandler også saker om ileggelse av overtredelsesgebyr. Grunnet nemndas uavhengighet kan ikke ansatte i NVE, RME eller Olje- og energidepartementet være medlemmer i Energiklagenemnda. Det vil også kunne være habilitetskonflikter knyttet til andre ansettelsesforhold eller verv som må vurderes før en eventuell oppnevning.

Lederen og medlemmene i Energiklagenemnda trer sammen ved behov, og er ikke fulltidsansatte. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet til gjenoppnevning. Medlemmet vi søker må ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Erfaring fra saker eller utredninger innenfor kraftmarkedet og relevant EØS-rett vektlegges, samt øvrig erfaring fra det reguleringsrettslige området. I tillegg vil personlig egnethet vektlegges.

Nemndsmedlemmene vil honoreres etter timebetaling basert på statens gjeldende satser for utvalgsgodtgjørelse, i tillegg til et mindre engangsbeløp per år. Ved sammensetning av Energiklagenemnda tar departementet hensyn til kravene i likestillingsloven § 13 om representasjon av begge kjønn i offentlige utvalg mv., samt at sammensetningen må gi en tilfredsstillende geografisk spredning. Kandidater med minoritetsbakgrunn og kandidater bosatt utenfor Oslo og Akershus oppfordres til å søke.

Videre prosess for utvelgelse av medlem

Interesserte kandidater oppfordres til å melde seg. Henvendelsen skal inneholde en CV og en beskrivelse av kvalifikasjoner, samt en begrunnelse for egnetheten til vervet.

Henvendelser sendes til postmottak@oed.dep.no med frist 01. oktober 2023.

Det gjøres oppmerksom på at navn på kandidater som har meldt interesse kan bli gjenstand for offentlig innsyn.