Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferanse om nye områder for havvind

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget etter å ha fått presentert NVE og direktoratsgruppens arbeid med å identifisere nye områder for havvind på norsk sokkel i en pressekonferansen på Mesh i Oslo 25. april 2023.

Olje- og energiminister Terje Aasland mottok NVEs arbeid med å identifisere nye områder for havvind på norsk sokkel 25. april 2023.
Olje- og energiminister Terje Aasland mottok NVEs arbeid med å identifisere nye områder for havvind på norsk sokkel 25. april 2023. Foto: Jo Henrik Jarstø / OED

Sjekkes mot fremføring. 

Tusen takk til NVE og hele direktoratsgruppa for denne viktige rapporten. Det er et viktig grunnlag for det videre arbeidet. Det viser at på det tidspunket vi er nå har vi areal som gjør at vi kan realisere ambisjonene og de klare målene regjeringen har.

Så tusen takk for en viktig jobb som er gjort. Jeg tror alle som er her skjønner at dette er godt faglig fundert.

Som kjent har regjeringen store ambisjoner for utviklingen av havvind. Ikke bare har vi ambisjoner, men vi begynner også å realisere planene for det. Nå går utviklingen fort.

Som NVE-direktøren nevnte så kom vi akkurat fra Oostende. Der har jeg underskrevet en erklæring fra ni andre europeiske land om utviklingen av samarbeidet i Nordsjøen for å lykkes med havvind. Det var et godt møte og et viktig møte, og det er full fart i havvindutbyggingen der.

Utfordringer er det der, men mulighetene er mange.

Rett før påske lyste vi ut de første konkurransene om å få tildelt prosjektområder for havvind på norsk sokkel i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Jeg vet at det er mange selskaper og konsortier som nå er i gang med å følge opp denne utlysningen. Forberede seg på konkurransen. Vi ser fram til å motta søknader over sommeren og vil tildele områder i løpet av året.

Utlysningene av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er, sammen med Hywind Tampen, starten på utviklingen av havvind på norsk sokkel. Regjeringen har en ambisjon om å tildele areal for 30 GW havvind innen 2040. Dette tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som det norske vannkraftsystemet i dag.

Regjeringen vil at satsingen på havvind skal bidra med økt fornybar kraftproduksjon til Norge, legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling og bidra til industriutvikling, i sameksistens med andre næringer, ikke minst fiskeri og hensynet til miljø.

Men jeg understreker den industrielle revolusjonen i havvindsatsingen som meget spennende for norske leverandør- og kunnskapsmiljøer.

For å nå ambisjonen vil det være behov for nye områder utover de to som allerede er åpnet. Det arbeidet som nå er lagt fram viser at vi har områder på norsk sokkel som gjør det mulig å levere på regjeringens ambisjon om å tildele 30 GW havvind innen 2040. 

Det målet er realistisk. Det er oppnåelig.

Regjeringen er opptatt av at vi utvikler havvind på norsk sokkel stegvis. Vi har sagt at neste utlysningsrunde vil komme i 2025 og at det deretter vil være jevnlige utlysninger.

Jeg tror den tempoplanen som regjeringen har lagt til grunn er særdeles viktig. Når jeg snakker med andre land som er oppdatert av å utvikle havvind i nordsjøsamarbeidet så understreker jeg at den planen og tidsløpet vi har lansert passer som hånd i hanske. Både med å kunne ivareta et godt faglig grunnlag som vi nå gjør og det arbeidet som allerede er gjort, til å bruke tiden til å sende dette på høring, få inn synspunkter og nye vurderinger.

Og samtidig legge til rette for at vi kan lykkes med industrialisering og innovasjon som er helt nødvendig for å bringe kostnadene ned for utbygging av havvind.

Det er viktig for regjeringen at utviklingen av havvind på norsk sokkel skal skje i god sameksistens og samhandling med andre næringer, ta hensyn til viktige miljøverdier og gi utsikt til lønnsom utbygging.

Jeg vil takke hele direktoratsgruppa som har bidratt inn i arbeidet med identifisering av nye områder. Flere av dere er her i dag. Den brede sammensetningen legger til rette for at vurderinger knyttet til miljø og sameksistens kommer inn i prosessen tidlig. Det tror jeg er særdeles viktig.

Under samarbeidsforum for havvind er det også etablert en sameksistensgruppe hvor både ulike næringer og miljøorganisasjoner er representert. Jeg har bedt NVE om å komme på neste møte i denne gruppa for å legge fram sitt arbeid.

Jeg understreker at vi har et veldig tydelig mål i tillegg til å tildele areal tilsvarende 30 GW havvind innen 2040, at når vi ser oss tilbake skal se at vi gjorde dette på en god måte. Både med tanke på sameksisens, miljøkvaliteter og at vi lykkes med industrialiseringen. Det er viktige nøkkelord og rettesnorer for det videre arbeidet.

Jeg vil understreke at det NVE i dag har overlevert er forslag til områder. Det er viktig for oss med gode prosesser og involvering av alle interessenter. NVE har også overlevert forslag til konsekvensutredningsprogram.

Dette programmet vil nå bli sendt på høring og vi ser fram til å få innspill til konsekvensutredningsprogrammet fra alle interessenter gjennom denne høringen. Deretter skal det gjennomføres en strategisk konsekvensutredning som også skal høres før det blir bestemt hvilke områder som faktisk skal åpnes.

Det grunnlaget vi har fått i dag understreker hvilke fantastiske muligheter vi har på norsk sokkel, men forutsetningen er at vi gjør det på en god måte og lytter til ulike interessenter som er der.

Så til slutt, takk til NVE og direktoratsgruppa for godt utført arbeid. Vi ser nå fram til fortsettelsen. Dette er nye muligheter for Norge som vi skal utvikle på en god måte.