Om planlegging av nett til havs og kriterier på Utsira Nord

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil gi Statnett ansvaret for å sikre helhetlig planlegging av nett til havs. Regjeringen legger også opp til at områdene på Utsira Nord vil tildeles basert på kvalitative kriterier.

Aasland Energy Valley
Foto: eeb/oed

De kvalitative kriteriene skal legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling. Dette skiller seg fra hovedmodellen for tildeling som er auksjon, og som vil bli brukt for Sørlige Nordsjø II.

- Flytende havvind har potensial til å bli en viktig kilde til fornybar energi på verdensbasis, og også på norsk sokkel. Gjennom å tildele arealet på Utsira Nord etter kvalitative kriterier vil vi legge til rette for innovasjon og teknologiutvikling som kan bidra til kostnadsreduksjoner for flytende havvind, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Aktørene i havvindmarkedet har trukket frem at stor usikkerhet og risiko knyttet til ny teknologi og kostnadsberegninger for flytende havvind gjør at auksjon er uegnet som tildelingsmodell på Utsira Nord. Aktørene har vært tydelig på at kvalitative kriterier er den foretrukne tildelingsmodellen, og har vært opptatt av at kriteriene skal være klare, objektive og at de skal legge til rette for utvikling av leverandørindustrien.

Statnett planlegger nett til havs

Regjeringen har besluttet å gi Statnett ansvaret for å planlegge nettet til havs i tråd med retningslinjer gitt av departementet og basert på innspill og dialog med havvindaktørene.

- Utviklingen av havvind må skje i godt samspill med kraftsystemet på land. At Statnett gis planleggingsansvaret for nett til havs er en viktig avklaring som gir aktørene forutsigbarhet og som sikrer en helhetlig planlegging, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Flytende havvind er en industriell mulighet som kan skape arbeidsplasser i Norge og bidra til den grønne omstillingen. Norske selskaper kan bygge på kompetansen de har opparbeidet seg gjennom petroleumsvirksomheten, maritim virksomhet og i leverandørindustrien.