Ønsker innspill til ny stortingsmelding om straffegjennomføring

Arbeidet med ny stortingsmelding om straffegjennomføring er i gang. I den anledning ønsker Justis- og beredskapsdepartementet innspill tidlig i prosessen, for å sikre en melding som beskriver utfordringer, mål og tiltak på en treffsikker måte.

Justis- og beredskapsdepartementet vil utarbeide en bred tematisk melding, som skal legges frem før påske 2025. Noen sentrale temaer vil være kriminalitetsforebygging, handlingsrom og fleksibilitet i straffegjennomføringen, kompetanse, domfelte med alvorlig psykiske lidelser eller utviklingshemming og samarbeidet med helse- og velferdstjenestene. Kvinner og unge vil få særskilt oppmerksomhet i meldingen.

– Vi ønsker en straffegjennomføring som skaper endring og som bidrar til at domfelte ikke begår ny kriminalitet. Vi ønsker derfor innspill til tiltak som kan styrke kvaliteten i straffegjennomføringen for å gi et bedre tilbud til de som gjennomfører straff, samtidig som vi bidrar til et tryggere samfunn, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

–  Forebygging av kriminalitet handler om mye mer enn det som skjer under straffegjennomføring og i justissektoren. Vi må også løfte blikket for å nå målet om at kriminalitet ikke skal skje i utgangspunktet. Derfor vil også kriminalitetsforebygging stå helt sentralt i denne meldingen, fortsetter statsråden.  

Den 7. mars gjennomføre justis- og beredskapsdepartementet det første innspillsmøte, hvor statssekretær John-Erik Vika vil motta innspill fra organisasjoner og andre relevante aktører. Flere møter og besøk er planlagt i tiden fremover.

I tillegg til fysiske innspillsmøter, inviterer vi også til skriftlige innspill. Departementet ønsker særlig innspill knyttet til spørsmålene:

  • Hvilke utfordringer innen varetekt og gjennomføring av ulike straffereaksjoner er de viktigste å ta tak i nå?
  • Hvilke tiltak er relevante for å møte disse utfordringene?

Fristen for skriftlige innspill er 15. april 2024. Innspillene sendes til postmottak@jd.dep.no. Marker e-posten med saksnummer 24/1046 Innspillsmøter – stortingsmelding om straffegjennomføring.