Oppdatering av "Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene"

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har besluttet at "Finansielle sanksjoner: Veiledning om frysbestemmelsene" (Frysveilederen) skal oppdateres for å reflektere regelverksendringer og for å bidra med ytterligere praktisk veiledning på området. Det inviteres til innspill til denne prosessen.

Utenriksdepartementets og Finanstilsynets frysveileder har som formål å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå hvilke forpliktelser og forbud som ligger i de finansielle restriksjonene i det norske regelverket, som igjen bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU. Frysveilederen omtaler også nasjonal båndlegging av formuesgoder. Veilederen retter seg primært mot finansforetak og andre rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. 

Oppdateringen av Frysveilederen vil utføres i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Økokrim og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Finans Norge vil også bidra inn i arbeidet.

I arbeidet med ny versjon av Frysveilederen er det særlig nyttig å få synliggjort uklarheter rapporteringspliktige står overfor i den praktiske anvendelsen av de finansielle frysbestemmelsene. 

Medlemmer av Finans Norge anmodes om å sende sine innspill til arbeidet via Finans Norge, jf. sak på Finans Norges nettsted.

Øvrige innspill til oppdateringen av Frysveilederen, kan sendes på e-post til Utenriksdepartementet: post@mfa.no og Finanstilsynet: post@finanstilsynet.no, merket med "Innspill til oppdatert Frysveileder". Det anmodes om at innspill sendes inn fortløpende. Siste frist for å sende innspill er 21. oktober 2022.