Oppdaterte budsjettall for 2016

I nysaldert budsjett er anslaget for bruk av olje- og fondsinntekter i 2016 lavere enn ved revisjonen av 2016-budsjettet i mai og i Nasjonalbudsjettet 2017. Sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2017 oppjusteres anslaget for strukturelle skatter- og avgifter i 2016 med vel 1 milliard kroner, mens endringer i utgifter og inntekter utenom skatt styrker den samlede budsjettbalansen med netto 4,7 milliarder kroner. Samlet reduserer dette det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet med 5,8 milliarder kroner.

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2016. I proposisjonen blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i stats­budsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Nedjustert anslag for bruk av olje- og fondsinntekter
Den løpende bruken av olje- og fondsinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. For 2016 anslås dette underskuddet nå til 199,8 milliarder kroner, se tabell 1. Det er lavere enn anslått både i Revidert nasjonalbudsjett 2016 og Nasjonalbudsjettet 2017, men noe høyere enn lagt opp til i saldert budsjett i fjor høst. Økningen i strukturelt, oljekorrigert underskudd siden saldert budsjett skyldes lavere anslåtte strukturelle skatter og avgifter, mens lavere utgifter trekker i motsatt retning.

Underskuddet svarer til 2,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet å øke med 0,8 prosentpoeng fra 2015 til 2016. Dette er et enkelt mål på budsjettets virkning på økonomien. Anslaget er om lag det samme som i fjor høst, men lavere enn i Revidert nasjonalbudsjett 2016 og Nasjonalbudsjettet 2017.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2016 anslås nå til 3,0 prosent, målt fra regnskap for 2015. Dette er lavere enn tidligere anslått.

Høyere skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge
Statsbudsjettets samlede skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge i 2016 anslås til 916,9 milliarder kroner, en nominell vekst på 2,7 prosent fra 2015. Anslaget er satt opp med 3,7 milliarder kroner i forhold til anslagene for 2016 i Nasjonalbudsjettet 2017. Det må ses i sammenheng med at anslaget for betalte foretaksskatter i 2016 settes opp med drøyt 2 milliarder kroner. Avgiftsinntektene har også vært noe høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2017. Når en tar hensyn til den anslåtte virkningen av blant annet konjunkturutviklingen, er anslaget for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter satt opp med drøyt 1 milliard kroner sammenliknet med anslagene i Nasjonalbudsjettet 2017.

Lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten
Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2016 anslås til 109,3 milliarder kroner, som er 95,4 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett. Nedjusteringen skyldes i stor grad at anslaget for statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er satt ned med drøyt 82 milliarder kroner, til 121,7 milliarder kroner i nysaldert budsjett.

Tabell 1 Anslag for 2016 på ulike tidspunkt1. Mrd. kroner og prosent

 

Saldert

RNB16

NB17

Nysaldert

Oljekorrigert   underskudd

209,0

215,9

220,2

212,5

Strukturelt,   oljekorrigert underskudd

195,2

205,6

205,6

199,8

   Prosent av fondskapitalen

2,8

2,8

2,8

2,7

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

7,1

7,5

7,5

7,3

Budsjettimpuls,   prosentpoeng2

0,7

1,1

1,0  

0,8 

Reell,   underliggende utgiftsvekst (pst.)

3,2

3,5

3,3

3,0

Statens   netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

204,1

131,7

124,5

121,7

Overskudd   på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

204,7

117,2

108,4

109,3

1) Budsjett for 2016 vedtatt av Stortinget høsten 2015 (Saldert), Revidert nasjonalbudsjett 2016 (RNB16), Nasjonalbudsjettet 2017 (NB17) og nysalderingen av 2016-budsjettet.

2) Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.

Kilde: Finansdepartementet.

Les mer i Prop. 34 S (2016–2017)

Til toppen