Opphold for ofre for vold i nære relasjoner

Regjeringen vil utvide bestemmelsen som gir opphold til en utlending som er blitt utsatt mishandling i samlivsforholdet. Den skal også omfatte mishandling utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner og mishandling utført av svigerfamilie utenfor husstanden.

– I dag får man kun opphold hvis volden utøves av samlivspartneren. Vi vet at det i mange tilfeller ikke bare er samlivspartneren som står bak mishandlingen eller den negative sosiale kontrollen. Derfor foreslår vi at bestemmelsen om opphold på selvstendig grunnlag som følge av vold i nære relasjoner også skal gjelde når mishandlingen utøves av andre medlemmer i husstanden eller av svigerfamilien, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Forslaget er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

– Å forhindre vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vi vet at personer med minoritetsbakgrunn har en forhøyet risiko for å oppleve vold i hjemmet. Vi arbeider kontinuerlig mot vold i nære relasjoner, også for å møte de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng, sier statsråden.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og utgjør både et kriminalitets- og folkehelseproblem. Det foregår i departementets regi et kontinuerlig arbeid mot vold i nære relasjoner, hvor også de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng vurderes. Regjeringen har styrket arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med en fireårig handlingsplan, som ble lansert 8. mars 2017. Planen har 28 tiltak fordelt på fem innsatsområder: Et styrket rettsvern for utsatte personer, styrke hjelpen til personer som bryter med familie og nettverk, endring av holdninger og praksis i berørte miljøer, styrke kunnskapen i tjenestetilbudet samt å styrke forskning og øke kunnskapsdeling. Regjeringen etablerte i 2014 et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet skal bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om og sikre at den innsatsen som settes inn for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner er kunnskapsbasert.

Til toppen