Prop. 68 L (2017–2018)

Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i utlendingsloven, blant annet bestemmelse om utvisning på grunnlag av eksklusjon av flyktningstatus. Det foreslås også en utvidelse av bestemmelsen om oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag som følge av mishandling.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget