Oppretter nytt departement

Kongen i statsråd har i dag besluttet å opprette et nytt departement, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Karianne O. Tung vil være den første statsråden i dette departementet.

– Vi gjør denne endringen fordi det er noen politikkområder som vi må ha enda større oppmerksomhet om i tida framover. Økt bruk av teknologi og digitalisering påvirker hverdagen til hver og en av oss, men også samfunnet som helhet. Det gir enorme muligheter, men krever også kunnskap, styring og regulering. Nå får vi en egen statsråd som skal jobbe tett sammen med mange andre i regjeringen på dette sentrale feltet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Nært brukerne

Digitaliserings- og forvaltningsministeren skal være en pådriver for å utvikle nye teknologiske løsninger som skal utvikles nært brukerne.

– Det er helt avgjørende at vi lykkes med å bruke teknologien godt, blant annet for å gjennomføre den grønne omstillingen vi står midt oppe i, og for å håndtere de utfordringene som følger av at vi blir flere eldre. Vi må legge til rette for et samfunn der teknologien tjener menneskene, sier Støre.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil også få ansvar for blant annet statlig personal- og arbeidsgiverpolitikk, drift og utvikling av statsforvalterne, og byggingen av det nye regjeringskvartalet.  Hun vil i tillegg få ansvar for regjeringens tillitsreform.

Effektiv stat

– Vi trenger en mer effektiv stat. Statsråden skal bidra til god politisk styring av felleskapets ressurser og institusjoner, og en bedre offentlig sektor, sier Støre.

Av praktiske årsaker vil det nye departementet først bli opprettet fra årsskiftet, og fram til da vil Kommunal- og distriktsdepartementet ha to statsråder: kommunal- og distriktsminister Erling Sande og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung.

Digitaliserings- og forvaltningsministeren vil få med seg tre avdelinger og rundt 130 personer fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Kommunal- og distriktsministeren beholder ansvaret for resten av Kommunal- og distriktsdepartementet, som blant annet omfatter kommuneøkonomi og lokalforvaltning, valggjennomføringen, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, og bostedpolitikken.

Energidepartementet

Regjeringen vil også endre navn til Olje- og energidepartementet til Energidepartementet. Navnebyttet skal skje med virkning fra 1. januar 2024.

– En stadig større del av vår energi kommer fra nye energikilder som vind, sol, vann og andre energiformer. Vi står midt oppe i den grønne omstillingen, og utviklingen med mer fornybar energi vil fortsette i tiden framover. Det tilsier at navnet på departementet som har energipolitikken ikke bør fremheve noen energikilder særskilt. Men Energidepartementet vil få akkurat det samme ansvarsområdet som Olje- og energidepartementet har i dag, sier Støre.

Samtidig som departementet bytter navn, vil tittelen for statsråden som bestyrer Energidepartementet endres fra olje- og energiminister til energiminister.