Oslo–Gøteborg: Jernbanedirektoratet skal sammen med svenske Trafikverket se på muligheter for et bedre togtilbud

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Mellom Oslo og Gøteborg er det kapasitetsutfordringer på jernbanen. Dette gjør det vanskelig å forbedre både person- og godstogtilbudet på strekningen. Svenske Trafikverket har allerede begynt å se på mulige tiltak, og Jernbanedirektoratet skal nå samarbeide med dem om dette. Vi ønsker at flere reisende og mer gods skal transporteres grønt over svenskegrensen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Utbygging av infrastruktur på Østfoldbanen ligger langt bak tidligere skisserte fremdriftsplaner, og utbyggingskostnadene har økt betydelig. I tillegg er den økonomiske situasjon nå trangere. Det er derfor ikke aktuelt å bygge sammenhengende dobbeltspor til Halden – i hvert fall ikke på veldig lenge.

Regjeringen har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å om å utrede og foreslå hvordan togtilbudet til de reisende på Østfoldbanen bør forbedres, med utgangspunkt i et mål om to tog i timen til Fredrikstad. Regjeringen ba også Jernbanedirektoratet om å vurdere videre strategi for utvikling av togtilbudet mellom Fredrikstad og Halden.

Med dette utgangspunktet er det nødvendig å se med nye øyne på hva som kan være aktuelle tiltak for å gjøre fjerntog- og godstogtilbudet mellom Oslo og Gøteborg mer attraktivt.

En mulighetsstudie med bred tilnærming
Mulighetsstudien som Jernbanedirektoratet har fått i oppdrag å gå i gang med, skal belyse nettopp dette. Kartlegging av markedsbehov og transportstrømmer mellom de to byene, beregninger av fremtidig transportbehov og vurdering av klima- og miljøeffekter er blant temaene som skal belyses. Dette skal gjøres for både person- og varetransport. Utredningen skal også skissere hvordan utviklingen av jernbanen kan gjennomføres trinnvis, og vise virkninger som oppnås ved de ulike trinnene.

Samarbeid med Trafikverket
I juni 2022 fikk svenske Trafikverket et tilsvarende oppdrag om å gjennomføre en utredning av muligheten for økt kapasitet, økt aksellast og raskere reisetid for person- og godstransport på strekningen Gøteborg–Oslo. Regjeringen har bedt Jernbanedirektoratet om å samarbeide med Trafikverket i utredningen og koordinere fremdriften i oppdragene.

Videre fremdrift
Mulighetsstudien av forbedring av togtilbudet på jernbaneforbindelsen Oslo – Gøteborg skal leveres til Samferdselsdepartement innen 1. oktober 2023.

For flere opplysninger – se: