Ti millioner kroner til utviklingslands innsats mot ulovlig fiske

- Ulovlig fiske bidrar til overutnytting av havressursene. Norge har blant verdens best forvaltede fiskebestander fordi vi har gode rutiner for å kontrollere fiskefangst. Nå øker vi støtten til utviklingslands arbeid med å bekjempe ulovlig fiske, sier utenriksminister Børge Brende.

Regjeringen setter av inntil ti millioner kroner i bistand for å bekjempe ulovlig, uregulert og urapportert fiske. Midlene skal sette utviklingsland bedre i stand til å gjennomføre den internasjonalt bindende avtalen mot ulovlig, uregulert og urapportert fiske, som trådte i kraft i 2016. Denne uken møtes landene som har sluttet seg til avtalen i Oslo. Formålet er å bli enige om regelverk for tiltak og rapportering om framdrift i innsatsen for å gjennomføre avtalen. 48 land har ratifisert avtalen og en stor andel er utviklingsland. Mange av disse etterspør opplæring, kompetanseoverføring og andre former for støtte.

- Som fiskerinasjon har vi interesse av at avtalen blir effektiv. Vi ønsker derfor å bidra til at også utviklingslandene som deltar i avtalen har kapasitet til å gjennomføre de nødvendige tiltakene. Verdens befolkning vokser og havet må bidra med mer mat. Samtidig er deler av verdens fiskeressurser overbeskattet. Tiltakene mot ulovlig fiske skal bidra til at fiskeressursene forvaltes på best mulig måte, sier utenriksminister Brende.

Norge vil blant annet støtte opplæring av fiskeriinspektører og nøkkelpersonell i havnene, gi assistanse til utforming av regelverk på nasjonalt nivå og bedre havovervåking.

- Ulovlig fiske er tyveri fra fellesskapet. Det er tyveri fra matfatet vårt, og en trussel mot ressursene i havet. Og det skaper en negativ konkurransevridning for de ærlige aktørene i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Den internasjonale avtalen om havnestatskontroll er framforhandlet under FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Landene som har tiltrådt avtalen har selv ansvaret for å gjennomføre tiltakene, mens FAO får et overordnet ansvar for å tilrettelegge for og koordinere oppfølgingen og vil også forvalte det norske bidraget.  

Til toppen