Ny støtte til ofrene for flomkatastrofen i Pakistan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge bidrar med ytterligere 55 millioner kroner for å avhjelpe de store humanitære behovene etter flomkatastrofen i Pakistan, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Det totale norske bidraget til flomkatastrofen er nå 80 millioner kroner. – Situasjonen er desperat for mange millioner mennesker og våre partnere jobber for fullt med å nå ut til de som er hardest rammet, sier Huitfeldt.

Store områder av Pakistan er fortsatt under vann som følge av landets verste flom i nyere tid. Ifølge FN er over 33 millioner mennesker rammet og det rapporteres om at over 1300 mennesker kan være omkommet. Store ødeleggelser på sivil infrastruktur som skoler, helseklinikker og vann og sanitærsystemer, samt ødelagte veier og broer, vanskeliggjør den humanitære innsatsen.

– Flommen fremhever de store behovene for klimatilpasning og matsikkerhet, særlig for de landene som er mest utsatt for klimaendringer og naturkatastrofer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Av det totale norske bidraget er 13,5 millioner kroner satt av til matsikkerhetstiltak gjennom Verdens matvareprogram (WFP), herunder kontantoverføringer. – Disse midlene vil både bidra til å dekke umiddelbare behov for mat hos de mest sårbare og arbeidet med å gjenopprette mer klimatilpasset matproduksjon, sier Tvinnereim.

Fare for vannbårne sykdommer

Katastrofen fører til store behov på helseområdet, blant annet på grunn av økt risiko for vannbårne sykdommer som kolera og diare. Sårbare grupper blir enda mer utsatt, og Norges støtte vil derfor innrettes mot å beskytte de som trenger det mest.

Den norske støtten går gjennom Kirkens Nødhjelp, Norcap, Verdens helseorganisasjon (WHO), FNs befolkningsfond (UNFPA), Røde Kors-bevegelsen, herunder Norges Røde Kors, i tillegg til støtte gjennom FNs nødhjelpsfond (Cerf). Norge er blant de landene som gir mest kjernestøtte til FN-organisasjonene som jobber for å avhjelpe situasjonen i Pakistan og bidrar til å hjelpe ofrene av flomkatastrofen. Kjernestøtte setter organisasjonene i stand til å både drive beredskapsarbeid og starte opp innsatsen så snart katastrofen inntreffer.

I tillegg bidrar Norge til Verdens matvareprogram og utdanningstiltak gjennom FNs barnefond (Unicef), for å sikre at barn rammet av flommen kan fortsette å gå på skole.

Flommen har gått verst utover befolkningen i de sørlige og vestlige regionene Sindh, Khyber Pakhtunkhwa og Baluchistan. FN rapporterer at over én million hjem og 18.000 skoler er helt eller delvis ødelagt. Flommen har også gått hardt utover landbruksområder og infrastruktur i de utsatte områdene.– Både de akutte og mer langsiktige behovene er enorme. God oppfølging fra pakistanske myndigheter er viktig for å gjenopprette et mer motstandsdyktig livsgrunnlag for de som er rammet, sier Huitfeldt.

FN legger til grunn at over 16 millioner barn er rammet av flommen. Det er stor bekymring for de langsiktige psykososiale skadevirkningene av flomkatastrofen i Pakistan. – Jeg er spesielt bekymret for barn som står uten skoletilbud i krisen. Vi må bistå slik at barn får beskyttelse og raskest mulig kommer tilbake til skolebenken, sier Tvinnereim.

FN er i full gang med å koordinere og å gi humanitær bistand til ofrene for flommen, sammen med pakistanske myndigheter og internasjonale organisasjoner. Røde Kors-bevegelsen, i tett samarbeid med Pakistan Røde Halvmåne, gjør en svært viktig jobb i å møte de raskt økende behovene, spesielt innen helse, i de rammede provinsene. Norge legger vekt på å støtte internasjonale humanitære aktører med kunnskap, erfaring og nærhet til ofrene.