Regjeringen sørger for at nettleien holdes nede

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statnett har i 2022 hatt ekstraordinært høye flaskehalsinntekter. For å sikre at disse inntektene raskt kommer nettkundene til gode trer en midlertidig ordning i kraft 1. november. Regjeringen har bestemt at ordningen også skal gjelde i 2023.

I 2022 har Statnett hatt ekstraordinært høye flaskehalsinntekter. De høye inntektene skyldes de store prisforskjellene internt i Norge og mot andre land. Flaskehalsinntekter oppstår når kraft overføres mellom områder med forskjellig kraftpris.

Samtidig har mange nettselskap opplevd store kostnadsøkninger som følge av de høye kraftprisene. Mange nettselskap i Sør-Norge varslet om betydelige økninger i nettleien dersom det ikke ble tatt grep.

Regjeringen besluttet derfor tidligere i år at deler av Statnetts merinntekt i 2022 skulle brukes til å redusere nettleien til nettkunder i områder med høye kraftpriser. Olje- og energidepartementet har nå fastsatt en midlertidig forskrift om bruk av flaskehalsinntekter som trer i kraft 1. november 2022.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har utarbeidet en modell der en sum av Statnetts merinntekt fordeles til nettselskapene basert på nettselskapenes økning i nettapskostnader. Nettselskapene sørger så for at disse pengene kommer nettkundene til gode gjennom lavere nettleie. RME anslår at det kan bli overført om lag 8,2 milliarder kroner gjennom den midlertidige ordningen i 2022.

- Husholdninger, næringsliv og andre nettkunder har allerede fått betydelig økte utgifter på grunn av de høye kraftprisene. Dette grepet bidrar til å skjerme nettkundene fra ytterligere kostnadsøkninger til strøm, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Det er antatt at det vil være høye kraftpriser og betydelige flaskehalsinntekter også i 2023, og at samme behov for en midlertidig regulering også vil gjelde da. Regjeringen har derfor bestemt at eventuelle ekstraordinære flaskehalsinntekter i 2023 også kan gå til samme formål.

Forskriften finner du på Lovdata.