Rapport om forbedringstiltak for Nye Metoder

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har mottatt en rapport fra de regionale helseforetakene om hvordan systemet for Nye Metoder kan forbedres.

Nye metoder er et nasjonalt system for å beslutte om nye behandlingsmetoder og legemidler som spesialisthelsetjenesten i Norge kan bruke eller skal slutte å bruke. Stortinget har sluttet seg til tre kriterier for hvordan sykehusenes budsjetter skal prioriteres i møte med nye metoder. De tre kriteriene er alvorlighet av sykdommen, nytten pasienten har av behandlingen og ressursbruken. 

Helse- og omsorgsdepartementet ga i januar de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk i oppdrag å følge opp evalueringen av Nye metoder, som Proba samfunnsanalyse har gjennomført på oppdrag fra departementet. Denne rapporten er de regionale helseforetakenes sitt svar på oppdraget.

– Jeg er glad for at aktørene i Nye metoder sammen har kommet frem til tiltak som blant annet kan redusere tidsbruken i systemet og styrke involvering av fageksperter og pasienter. Det er i tråd med våre forventninger. Vi har nå mottatt rapporten, og vil raskt vurdere tiltakene og behov for oppfølging, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. – I vår felles helsetjeneste vil det alltid være begrensede ressurser. Det er derfor viktig at vi har gode systemer for å treffe beslutninger som sikrer et godt og likeverdig helsetilbud over hele landet.

Aktørene i Nye Metoder jobber kontinuerlig med systemforbedring. De fortsetter også arbeidet med tilleggsoppdraget om utredningen av unntaksordningene i systemet.