Rapport om hvordan klimagassutslippene i Norge kan reduseres

Klima- og miljøministeren mottar i dag rapporten «Klimatiltak i Norge – kunnskapsgrunnlag 2024» fra Miljødirektoratet. Rapporten gir en oversikt over tiltak, mulige virkemidler og barrierer for å redusere klimagassutslippene i Norge.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar rapporten fra Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mottar rapporten fra Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Foto: Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet har utredet tiltak som samlet sett – sammen med eksisterende politikk – kan kutte norske utslipp med over 60 prosent fram mot 2035 sammenliknet med 1990. Analysen viser at det er mange barrierer som må bygges ned samtidig for å kutte utslippene framover.

Rapporten er den andre i rekken fra Miljødirektoratet som har et oppdrag fra regjeringen om å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget på klimaområdet.

– Regjeringens klimaplan, Grønn bok, viser at vi når målene for 2030. Regjeringen er godt i gang med å redusere utslippene fra blant annet transport og industri. Samtidig er det viktig å komme videre med flere tiltak for å få ned utslippene og skape nye arbeidsplasser. Her gir den nye rapporten fra Miljødirektoratet oss viktige innspill og kunnskapsgrunnlag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Rapporten bygger videre på arbeidet Miljødirektoratet gjorde i 2023 med «Klimatiltak i Norge mot 2030» og «Et 2035-bidrag som sikrer omstilling nasjonalt». Nytt i årets rapport er at utslippsreduksjonspotensialet for alle tiltakene er strukket til 2035. Dette henger sammen med at alle land som er med i Parisavtalen, inkludert Norge skal melde inn et nytt mål for perioden etter 2030 til FN i 2025.

– Vi har fullt trykk på å nå klimamålet for 2030. Samtidig planlegger vi hvordan vi kan bli et lavutslippssamfunn i 2050. Rapporten fra Miljødirektoratet er en viktig del av faggrunnlaget vi trenger for å nå disse målene, sier Bjelland Eriksen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen på talerstolen
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen Foto: Klima- og miljødepartementet

Du kan lese rapporten på nettsidene til Miljødirektoratet.

 

Fakta

Miljødirektoratet har i oppdrag å levere årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. Rapporten viser klimatiltak som er mulige å gjennomføre nasjonalt fram til 2035.

Rapporten bygger videre på tidligere analyser. De viktigste er

Ansvarlige fagetater har bidratt til rapporten i tråd med føringene i mandatet for etatssamarbeidet om kunnskapsutvikling på klimaområdet.