Regjeringa gir 657 millionar kroner til studentbustader

I 2024 gir regjeringa pengar til 1650 studentbustader. Målet er at enda fleire studentar skal ha en trygg og rimeleg plass å bu.

– Å bygge fleire rimelege studentbustader er eitt av dei viktigaste grepa vi tek for å gi studentane betre økonomi og ein trygg stad å bu. Målet vårt på sikt er å bygge 3 000 nye bustader i året. Da må vi få opp byggetempoet, og det tek vi fleire grep for å få til, seier forskings- og høgare utdanningsminister Oddmund Hoel.

Fleire studentbustader i hovudstaden

Prosjektet som får mest er Studentsamskipnaden i Oslo med 201,5 millionar kroner til 480 nye hybeleiningar på Nordberg i Oslo.

– Leigeprisane i Oslo held fram med å auke kraftig. Derfor vil vi bygge ut bustadtilbodet til studentane i og rundt hovudstaden, slik at færre treng å leige bustad på den private leigemarknaden. Samtidig vil regjeringa bidra til ein trygg og føreseieleg leigemarknad. I Bustadmeldinga, som regjeringa nettopp har lagt fram, kjem det fleire målretta tiltak som også vil komme studentane til gode, seier Hoel.

Tiltak har gitt fleire søkarar

Det har vore ei utfordring å få nok byggeklare søknader dei siste åra. Regjeringa har derfor gjennomført fleire tiltak for å få fleire til å søke om tilskot til studentbustader.

– Vi har auka ramma for kor mykje kvar hybeleining kan kosta, og vi har gitt større fleksibilitet til samskipnadene. Det har hatt god effekt på søkartala, og det er eg veldig fornøgd med. Saman med ein fornya og styrka leigemarknadspolitikk vil regjeringa også vurdere andre tiltak som bidreg til fleire studentbustader framover, seier Hoel.

I tillegg har regjeringa i 2024 auka låneramma i Husbanken med 5 milliardar kroner, til 29 milliardar kroner. Det er ei auke på 50 prosent sidan regjeringsskiftet i 2021. 2,1 milliardar av ramma blir prioriterte til studentbustader.

I Bustadmeldinga vil regjeringa føreslå endringar som gjer ordninga for husbanklån til utleigebustadar betre. Regjeringa vil auke bruken av tilvisingsavtalar, slik at kommunen får fleire utleigebustadar. Regjeringa vil også redusere talet på konfliktar gjennom eit effektivt og kompetent husleigetvistutval, og gi Husbanken ei nasjonal fagrolle for leigemarknaden, som vil kome både myndigheitene og kommunane til gode.

Slik blir midlane til dei 1650 hybeleiningane fordelte

15 byggeprosjekt, fordelte på fem studentsamskipnader og ei bustadstifting får pengar i 2024. Samskipnadane søkte om tilskot til totalt 2 203 hybeleiningar. 15 av dei 17 prosjekta som har søkt får innvilga tilskot.

 

Samskipnad/
stifting

 

Studiestad

 

Prosjekt

 

Hybel-einingar

 

Tilskot i kr.

SiO

Lillestrøm

Lillestrøm studentby

311

111 431 300

SiO

Oslo

Vestgrensa studentby

1

419 800

SiT

Gjøvik

Studievegen

8

2 866 400

SiT

Gjøvik

Røverdalen

1

358 300

SiT

Trondheim

Nardovegen 12/14

172

72 205 600

SiO

Oslo

Nordberg studentby

480

201 504 000

SiO

Oslo

Gjerdrumsvei 10 D-F

26

10 914 800

SAMMEN

Bergen

Lotheveien 2-20

170

71 366 000

SAMMEN

Bergen

Grønneviksøren

6

2 518 800

SiS

Stavanger

Studentboliger U13

116,5

48 906 700

SiT

Trondheim

Østersunds gate 20

39,5

16 582 100

SiT

Trondheim

Festningsgata 11

5

2 099 000

SiT

Trondheim

Klostergata 20

24

10 075 200

Stiftelsen Blindern studenthjem

Oslo

Nordfløy

24

10 075 200

SiÅs

Ås

Pentagon studentby

266

95 307 800

SUM

 

 

1650

656 631 000