Regjeringa vil inkorporere CRPD i norsk lov

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

-Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som utsettes for diskriminering på mange områder i livet, og som har behov for et sterkt og godt rettslig vern. Jeg er derfor glad for at vi nå går videre i arbeidet med å innlemme CRPD i norsk lov, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gruppebilde
Fra venstre: Janne Skei fra SAFO, Erling Due Bergseth fra TV BRA, Mia Pedersen (ledsager), Siri Espe og Ingrid Thunem fra Unge Funksjonshemmede, Berit Therese Larsen og Lilly Ann Elvestad fra FFO, Tove Linnea Brandvik fra SAFO (på skjerm), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, Eva Buschmann fra FFO, Tom Tvedt fra SAFO og statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet. Foto: KUD

Regjeringa vil inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. Det innebærer at konvensjonen vil gjelde direkte som norsk lov, og vi innhenter nå en juridisk ekspertvurdering for å ta stilling til hvordan inkorporeringen bør skje. Ekspertvurderingen skal gi regjeringa anbefaling om hvordan konvensjonen bør innlemmes, og skal særskilt vurdere inkorporering i menneskerettsloven.

 - Vi vet at personer med funksjonsnedsettelser har utfordringer med å gjennomføre utdanning, noen faller utafor arbeidslivet, og noen møter hindringer for deltakelse i kultur- og idrettsliv. Altfor mange blir også utsatt for mobbing og trakassering. Dette rammer enkeltpersoner, men er også et demokratisk problem og en stor utfordring for hele samfunnet. Nå får vi på plass de nødvendige rettslige vurderingene, og jeg ser fram til å få anbefalingene på mitt bord. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha de samme muligheter som alle andre til å delta i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer, sier Trettebergstuen.

Vurderingen og anbefalingene skal leveres snarest mulig, og senest innen utgangen av 2023.

Norge sluttet seg til CRPD i 2013. Det ble ansett nødvendig med endringer i vergemålslovgivningen og diskrimineringsombudsloven, men ellers ble CRPD gjennomført ved konstatering av at norsk rett allerede var i overenstemmelse med konvensjonen.

Vurderingen skal inneholde anbefalinger om eventuelle behov for endringer i sektorlovgivningen for å sikre oppfyllelse av CRPD.