Regjeringa vil styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Gjennom å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljølova også gir vern mot seksuell trakassering, vil regjeringa styrke arbeidet mot trakassering i arbeidslivet.

– Vi skal ha nulltoleranse for vald, trakassering og seksuell trakassering i norsk arbeidsliv, seier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Noreg har eit omfattande regelverk som skal verne arbeidstakarar mot vald og trakassering i arbeidslivet. Likevel er det 117 000 arbeidstakarar som har vore utsette for uønska seksuell merksemd ein gong i månaden eller meir.

Kvinner, og særlig unge kvinner med dårlegare tilknyting til arbeidslivet, blir oftare utsette for seksuell trakassering enn menn. I tillegg er det meir seksuell trakassering i kvinnedominerte bransjar og yrke med kunde- eller pasientkontakt.

– Å bli utsett for seksuell trakassering reduserer fridomen til folk, og gjer at dei blir utrygge. Seksuell trakassering kan gi psykiske plager, mistrivnad og føre til at folk sluttar i arbeidet sitt. Det kan vi ikkje akseptere, seier Mjøs Persen. 

For å styrke vernet mot trakassering og seksuell trakassering, foreslår regjeringa å ta inn definisjonar av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljølova som tilsvarer definisjonane i likestillings- og diskrimineringslova.

– At det går tydelig fram av lova kva trakassering og seksuell trakassering er, kan bidra til å gjere det lettare for arbeidsgjevar å forebygge og følge opp trakassering i verksemda. Forslaget vil også kunne gjere det lettare for arbeidstakar å vurdere om vedkommande har blitt utsett for trakassering eller seksuell trakassering.

Rett til eit arbeidsliv utan vold og trakassering

Regjeringa vil i tillegg ratifisere ILO-konvensjon nr. 190 om fjerning av vald og trakassering i arbeidslivet. ILO-konvensjonen blei vedteken i 2019, og er den første internasjonale konvensjonen som rettar seg mot vald og trakassering i arbeidslivet.

– Generelt håpar vi at framlegga vil kunne bidra til færre tilfelle av trakassering i arbeidslivet, og til å bygge opp under ein god kultur på alle arbeidsplassar, seier Mjøs Persen. 

I proposisjonen foreslår regjeringa:

  • At Noreg ratifiserer ILO-konvensjon nr. 190.
  • Å presisere at vernet mot trakassering i arbeidsmiljølova også gjeld eit vern mot seksuell trakassering.
  • Å ta inn ein definisjon av trakassering og seksuell trakassering i arbeidsmiljølova, som tilsvarer definisjonane i likestillings- og diskrimineringslova.
  • Å tydeliggjere oppgåvene til verneombodet som etter lova skal sjå til at det psykososiale arbeidsmiljøet til arbeidstakaren er teke vare på.

I høyringa foreslår regjeringa at verneombodet skal få opplæring i handtering av vald og trakassering på arbeidsplassen, og at arbeidsgjevar skal ha rutiner for å førebygge og handtere trakassering i verksemda. Departementet vil vurdere vidare oppfølging av forslaga i dialog med Arbeidstilsynet.