Regjeringen følger opp arbeidet mot vold i nære relasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Riksrevisjonen har i dag lagt frem en rapport om myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner. Regjeringen har startet arbeidet med en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner.

– Riksrevisjonens rapport er alvorlig og avdekker flere forbedringsområder både innenfor justissektoren, men også når det gjelder tverrsektorielt arbeid mot vold i nære relasjoner, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Omfanget av vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er stort. Det viser også Riksrevisjonens rapport. Opptrappingsplanen skal styrke innsatsen for å forebygge og bekjempe volden, og ta vare på de voldsutsatte.

– Riksrevisjonen peker på at svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan innebære at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger. Rapporten sier også at samarbeidet mellom politiet og barnevernet har blitt bedre, men at det fortsatt er utfordringer, sier Mehl.

–Regjeringen mener vold i nære relasjoner skal prioriteres høyere i hele straffesakskjeden. Jeg vil følge opp Riksrevisjonens rapport med politiet og påtalemyndigheten og relevante departementer, sier Mehl.