Regjeringen foreslår 14 millioner til arbeid mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Rasisme og diskriminering er ødeleggende for både enkeltpersoner og tilliten mennesker imellom. Derfor ønsker regjeringen å støtte aktiviteter som fremmer mangfold og bidrar til dialog, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Tilskuddsordningen til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer var på åtte millioner kroner i 2021 og regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 foreslått å øke rammen til drøyt 14 millioner kroner.

Frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn og kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal bidra til å:

  • forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn gjennom økt kunnskap og kompetanse i befolkningen.
  • utvikle metoder og innsatser for å fremme antirasisme, mangfold og dialogarbeid.

Søknadsfristen er 6. desember 2021

– Det er en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten når mange ikke tør å delta i samfunnsdebatten fordi de frykter å bli utsatt for hets. Da taper vi som samfunn, sier kultur- og likestillingsministeren.

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Den skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog.

Tilskuddordningen administreres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Les mer og søk om midler på nettsiden til Bufdir. 

I forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av 14 millioner kroner til tilskuddsordningen. Beløpet til fordeling i 2022 blir først endelig klart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet i desember. Ordningen lyses ut med forbehold om bevilgning i statsbudsjettet.