Regjeringen foreslår 30 millioner kroner ekstra til beitekrisen i reindriften

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har nå besluttet å fremme forslag for Stortinget om en ekstraordinær bevilgning på 30 millioner kroner til kriseberedskapsfondet for reindriften.

- Reindriften står i en svært krevende situasjon, og det er viktig for meg som reindriftsminister at vi legger til rette for at næringen skal komme seg gjennom denne krisen. Næringen gjør en stor jobb denne vinteren, og det er viktig at regjeringen bidrar til å avhjelpe situasjonen gjennom de etablerte systemene for kriseberedskap i reindriften, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Reindriften er vinteren 2022 rammet av beitekrise. Årsaken til beitekrisen er låste beiter, som skyldes et islag ned mot bakken og store snømengder. Utviklingen av beitekrisen har gått i negativ retning gjennom vinteren. Det blir stadig vanskeligere for reinen å finne mat og krisen omfatter nå store områder i Finnmark, Troms og i Nordland. I disse områdene er det nå nødvendig å tilleggsfôre om lag 160.000 rein.

–  En ekstra bevilgning på 30 millioner kroner vil gjøre det mulig å opprettholde eksisterende ordninger og bistå reineierne gjennom årets beitekrise. Jeg vil fortsette å følge situasjonen tett, både gjennom orienteringer fra reindriftsmyndigheten, og gjennom dialog med Norske Reindriftsamers Landsforbund til beitekrisen er over, sier landbruks- og matministeren.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
Regjeringen foreslår 30 millioner kroner ekstra til beitekrisen i reindriften Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kriseberedskapsfondet er finansiert over reindriftsavtalen. Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet ble i januar enige om hvordan man kan bruke kriseberedskapsfondet på best mulig måte i håndteringen av beitekrisen. Det er fastsatt et regelverk for ordningen. Regelverket åpner for at det kan gis et tilskudd som kan benyttes til ulike formål, herunder innkjøp av fôr, uttransport av fôr og flytting fra vinterbeiter til vår- og sommerbeiter. Norske reindriftsamers landsforbund og Landbruks- og matdepartementet har styrket kriseberedskapsfondet gjennom omdisponeringer og bruk av egenkapitalen i Reindriftens utviklingsfond for å støtte opp om reindriften gjennom beitekrisen. Krisen vedvarer, og beholdningen på fondet vil ikke være tilstrekkelig for å kunne videreføre støtten. Regjeringen har derfor sett behov for å tilføre midler til fondet for å kunne ivareta dyrevelferd og framtidig produksjon.