Regjeringen foreslår 9,5 milliarder i tiltakspakke til pandemihåndtering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I statsbudsjettet for 2022 ble det lagt til grunn at helsetjenesten skulle være tilbake i en mer normal driftssituasjon fra nyåret. Stor smitte og høye innleggelsestall har vist at pandemien ikke er over. Regjeringen mener derfor at det er behov for å styrke tjenesten gjennom vinteren og sørge for at den har beredskapen som trengs for å møte en ny smittebølge.

– Vi er inne i en kritisk fase i pandemien og forutsetningene har endret seg betydelig den senere tiden. Det er derfor behov for bevilgningsøkninger for å kunne treffe nødvendige tiltak så tidlig som mulig og opprettholde den økte beredskapen, for å sikre håndteringen av en pandemi som vil følge oss i 2022, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Selv om pandemien ikke er over, offentliggjorde regjeringen i går lettelser på tiltakene. Med lettelsene er det forventet at det kan bli flere innleggelser og flere syke. Det krever at det blir satt flere vaksiner, at det er tilgang til nok tester og samtidig sørge for at tjenesten tåler et økt press i nær fremtid. Det vil også være behov for midler til å dekke smittevernutstyr og tiltak for å sikre bemanning gjennom vinteren.

I forslaget til tiltakspakke foreslår regjeringen følgende:

Vaksinering, testing og tilgang til legemidler mot Covid-19:

 • 5000 millioner kroner til anskaffelse av tester
 • 1500 millioner kroner for å sikre at Norge fortsatt kan sikre vaksiner gjennom EU-samarbeidet
 • 700 millioner kroner for å sikre at Norge kan få tilgang til effektive legemidler mot Covid-19 etter hvert som de tas i bruk

Økte bevilgninger til den sentrale helseforvaltningen med vel 300 millioner kroner for å sikre sentrale funksjoner og samfunnskritiske oppgaver knyttet til økt beredskap og pandemihåndtering også i 2022. Pengene foreslås fordelt slik:

 • 170 millioner kroner til Folkehelseinstituttet
 • 98 millioner kroner til Helsedirektoratet
 • 15 millioner kroner til Statens legemiddelverk
 • 23 millioner kroner til Helse- og omsorgsdepartementet

Tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten:

 • 1500 millioner kroner for å kompensere sykehusene for økte kostnader som følge av pandemien.
 • 200 millioner kroner til økt innkjøp av åndedrettsvern og smittevernutstyr til nasjonalt beredskapslager
 • 39 millioner kroner til 200 nye undervisningsstillinger for å øke kapasiteten til intensivbehandling, hvor mangel på kvalifisert personell har vært særlig uttrykt.
 • 82,5 millioner kroner til økt kapasitet hos fastlegene og i legevakt, og til praksiskompensasjon for fastlegene.
 • 50 millioner kroner i 2022 til å re-etablere Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten i regi av Stiftelsen Dam. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser gjennom tiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner.

Regjeringen vil følge utviklingen i sykehusenes inntekter og utgifter nøye og ved behov vil fremme forslag om ytterligere økte bevilgninger 2022 i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.