Regjeringen foreslår å fjerne minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Opphevelsen av minstegrensen for rett til medlemskap i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene vil berøre ansatte i lavere stilling enn 20 prosent av full stilling, en gruppe som særlig består av unge, studenter og kvinner.

Samtidig innebærer forslaget at medlemskriteriet for lovfestet offentlig tjenestepensjon blir harmonisert med gjeldende regler for privat og kommunal tjenestepensjon.

Stortinget vedtok 1. januar 2022 at opptjening i private tjenestepensjonsordninger skal skje fra første krone og første dag. Fra 30. juni skal alle private tjenestepensjonsordninger ha tilpasset ordningen etter de nye reglene. Også i kommunal sektor er minstegrensen for rett til medlemskap fjernet.        

– Regjeringen sikret flertall for å fremskyve innføringstidspunktet for pensjon fra første krone i privat sektor til 1. januar i år. Jeg mener det er naturlig at det også i lovfestet offentlig tjenestepensjon blir pensjonsopptjening fra første krone og første dag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Høringsnotatet inneholder følgende forslag:

  • Minstegrensen på 20 prosent av full stilling for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. oppheves.
  • I pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskapshjem eller spesialisert fosterhjem oppheves minstegrensen på 20 prosent av et heltidsoppdrag for rett til medlemskap. Videre oppheves også bestemmelsen om at en oppdragstaker som utfører annet arbeid, som tilsvarer 20 prosent eller mer av en heltidsstilling, mister retten til medlemskap.

Høringsfristen er satt til 30. september.

Les høringnotatet her.