Høring - Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å fjerne minstegrensen på 20 prosent stilling for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og i enkelte andre lover.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2022

Vår ref.: 22/2934

Stortinget vedtok 1. januar 2022 at opptjening i private tjenestepensjonsordninger skal skje fra første krone og første dag. Fra 30. juni skal alle private tjenestepensjonsordninger ha tilpasset ordningen etter de nye reglene. Også i kommunal sektor er minstegrensen for rett til medlemskap i all hovedsak fjernet.

Opphevelsen av minstegrensen for rett til medlemskap i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene vil berøre ansatte i lavere stilling enn 20 prosent av full stilling – en gruppe som særlig består av unge, studenter og kvinner. Samtidig innebærer forslaget at medlemskriteriet for lovfestet offentlig tjenestepensjon blir harmonisert med gjeldende regler for privat og kommunal tjenestepensjon.

Fristen for høringssvar er fredag 30. september.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar under «send inn høringssvar» på regjeingen.no.

 

med vennlig hilsen 

silje Aslaksen 

Avdelingsdirektør 

Christine Scharff

seniorrådgiver

 

 

 

 

Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Likestillings- og diskrimineringsomburdet
Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
Pensjonsordningen for sykepleiere
Pensjonstrygden for fiskere
Pensjonstrygden for sjømenn
Regelrådet
Skattedirektoratet
Statens pensjonskasse
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Trygderetten
Oslo kommune
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den Norske Aktuarforening
Den Norske Opera & Ballett
Fellesforeningen for AFP
Finans Norge
Forsvar offentlig pensjon
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal Landspensjonskasse (KLP)
KS – Kommunesektorens organisasjon
Landsforbundet for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LO Kommune
LO Stat
NITO
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Samarbeidsforumet av funksjonshemmendes organisasjoner (SAFO)
Samfunnsbedriftene
Senior Norge
Seniorenes Fellesorganisasjon
Senter for seniorpolitikk
Uføres Landsorganisasjon
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS