Regjeringen foreslår tilpasninger i kvalifiseringstilbudet for ukrainske flyktninger

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Flere av de fordrevne fra Ukraina vil trolig ha et utdanningsnivå og kompetanse som gjør at de raskt vil kunne gå ut i jobb. Regjeringen foreslår derfor tilpasninger i regelverket som gir et kort introduksjonsprogram med arbeids- eller utdanningsrettede elementer og språktilbud.

– Norge er bedre rustet til å ta imot flyktninger i dag enn vi var i 2015. Kvalifiseringstilbudet som gis til voksne er mer fleksibelt, både når det gjelder varighet og innhold. Det er likevel nødvendig med noen tilpasninger i situasjonen vi nå står i. Store ankomster av flyktninger krever raskere og enklere løsninger, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

I høringen foreslås det tilpasninger i reglene om introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås blant annet at personer med kollektiv beskyttelse skal ha rett, men ikke plikt, til å delta i introduksjonsprogram og det høres to alternativer for språktilbud og opplæring.

– Vi tror disse tilpasningene vil gjøre det praktisk mulig for kommunene å ta imot mange personer på kort tid og samtidig gi dem et godt tilbud. Samtidig vil dette legge til rette for at de som har mulighet kan komme raskt ut i arbeid og aktivitet, sier Mjøs Persen.

Personer med midlertidig kollektiv beskyttelse kan går rett ut i jobb. For å få dem som ønsker og har mulighet til det, raskt ut i arbeid er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Nav, IMDi og representanter fra arbeidslivets parter.

Regjeringen åpner også opp for at personer som går rett i jobb kan komme tilbake i programmet.

– Det er gledelig å se at mange arbeidsgivere ønsker å tilby ukrainske flyktninger en jobb. Regjeringens mål er at barn skal gå på skole og i barnehage, voksne skal ut i arbeid og aktivitet, og studenter skal kunne fortsette sine studier så langt det er mulig, sier Mjøs Persen.