Regjeringen forlenger unntak fra avkortingsreglene for pensjonert helsepersonell

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Som en følge av koronapandemien er det i dag en unntaksregel som gjør det mulig for pensjonert helsepersonell å komme tilbake i jobb uten at pensjonen blir avkortet. Nå foreslår regjeringen å forlenge denne ordningen.

– Koronapandemien har ført til store ekstrabelastninger for norsk helse- og omsorgstjeneste. Derfor foreslår vi nå å forlenge ordningen frem til juli 2022 for pensjonert helsepersonell slik at de kan bistå helse- og omsorgstjenesten uten at pensjonen blir avkortet. Pensjonert helsepersonell gjør en viktig jobb og deres innsats betyr mye i den pressede situasjonen vi er i nå, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Unntakene gjelder nå ut 2021. Departementet vil i en lovproposisjon til Stortinget om kort tid foreslå at unntakene blir forlenget til 1. juli 2022. Dersom Stortinget er enig i dette, vil tilsvarende forlengelse bli gjennomført for offentlig AFP gjennom en forskriftsendring.

– Vi er fortsatt i en pandemi. Fagfolkene, også de som er i pensjonsalder, har gjort en fantastisk innsats over lang tid. Jeg er glad for at vi nå legger til rette for at de fortsatt kan bidra i en krevende tid, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Unntakene for avkorting av pensjon er avgrenset til covid-19-arbeid. Det er fra enkelte reist spørsmål om arbeid i helse- og omsorgstjenesten som ikke er direkte relatert til covid-19 arbeid, også kan falle inn under unntakene. Dette vil bero på en helhetsvurdering hvor det særlig må vektlegges om personellbehovet til slikt arbeid er en klar og direkte følge av pandemihåndteringen. Som eksempel kan det vises til kommunenes behov for tilgang på helsepersonell for å gjennomføre både covid-19-vaksinasjon og sesonginfluensavaksinasjon.

Det samlede vaksinasjonsarbeidet er et svært viktig tiltak for å sette helse- og omsorgstjenesten i stand til å håndtere både den pågående pandemien og å yte ordinære helse- og omsorgstjenester.