Regjeringen fortsetter å styrke det seriøse arbeidslivet

Regjeringen ber Arbeidstilsynet om å være mer synlige for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

– Vi skal ha et trygt og seriøst arbeidsliv i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Arbeidslivskriminalitet er fortsatt en utfordring i deler av arbeidslivet. Arbeidstilsynets viktigste virkemiddel er tilsyn og etaten skal ha en tydelig tilstedeværelse og synlighet i arbeidslivet. Arbeidstilsynet skal legge til grunn en streng reaksjonsbruk ut fra alvorlighetsgrad og vesentlighet ved avdekket brudd på regelverket.

Trygge og gode arbeidsforhold

I fjor sendte regjeringen ut et høringsbrev om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr fra 15 G til 50 G, for å styrke verktøykassen til Arbeidstilsynet.  

– Fremover skal vi slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet, og det skal aldri lønne seg å bryte loven. Arbeidsfolk skal ha trygghet i jobben, og de seriøse bedriftene skal løftes i konkurransen med kriminelle aktører. Målet er å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, sier Brenna.

Arbeidstilsynet skal slå ned på alvorlige brudd og bruke reaksjoner for å få bedrifter til å følge reglene bedre og forhindre fremtidige brudd på reglene. Ved gjentatte brudd på regelverket skal det vurderes nye overtredelsesgebyr.

– Vi ønsker en rettferdig og seriøs arbeidslivskultur der alle bedrifter følger reglene og sikrer at arbeidstakerne har trygge og gode arbeidsforhold. Størrelsen på overtredelsesgebyrene må gjenspeile dette, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Mer penger til samarbeid

I 2024 får Arbeidstilsynet økt bevilgning for å styrke det lokale a-krimsamarbeidet i Innlandet. I dag består a-krimsamarbeidet i Innlandet av personer fra NAV, Skatteetaten, Politiet og Arbeidstilsynet. Bevilgningen på 15 millioner kroner vil bety åtte nye årsverk til dette arbeidet.

Tilsynet får også økt bevilgning til en generell styrking av arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping. Den økte bevilgningen skal brukes til å styrke tilsynets fysiske tilstedeværelse og synlighet på arbeidsplasser.

I år har regjeringen gitt tydeligere føringer til Arbeidstilsynet. I tillegg til føringene om økt tilstedeværelse, økt bruk av overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmeldelse ved grov arbeidslivskriminalitet har regjeringen også pekt på at gebyrene skal ha en preventiv effekt. Med andre ord så skal gebyrene være så høye at andre ikke fristes til å gjøre det samme.