Regjeringen gjennomfører flytting av NTNU sine fagmiljøer på Dragvoll til Gløshaugen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Etter en gjennomgang av NTNU Campussamling har regjeringen bestemt at prislappen for prosjektet skal halveres fra i underkant av 12 milliarder kroner til i underkant av 6 milliarder kroner.

– Dette er en stor satsing som er viktig for universitetsbyen Trondheim og viser at det mulig å få til langt på vei det samme for betydelig mindre penger. Jeg er glad for at vi har funnet en løsning som gjør at vi kan gjennomføre prosjektet og utvikle NTNU for fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

– Den nye standarden

I slutten av mars bestemte regjeringen at NTNU Campussamling ikke skulle videreføres i den form det da hadde. Bakgrunnen var at det var for dyrt. Derfor fikk Statsbygg og NTNU i oppdrag å lage en rapport med alternativer som reduserte omfanget, kompleksiteten og kostnadene betydelig.

Regjeringen går for at det videre arbeidet med campussamling skal bygge på det som i rapporten kalles alternativ 2, med unntak av fagmiljøet for musikk (IMU) og Kunstakademiet i Trøndelag (KIT). Arealet for en slik løsning vil være om lag 91 000 m2, og prosjektet planlegges ut fra en forventet sluttkostnad på 5,75 milliarder kroner (prisnivå desember 2021). Kostnaden er redusert fra om lag 100 000 kroner per kvadratmeter til om lag 60 000 kroner per kvadratmeter.

– Det er på den ene siden veldig positivt at enhetskostnadene er redusert med om lag 40 prosent, men 60 000 kroner per kvadratmeter er fremdeles dyrt. Det bygges nå nye laboratorier til sykehuset i Elgeseter gate i Trondheim til en kvadratmeterpris på om lag 30 000 kroner. Det er derfor rimelig å forvente ytterligere reduksjon i kostnadsnivået, sier Borten Moe.

God jobb av Statsbygg og NTNU

Statsråden understreker at det fortsatt er viktig å ha stram kostnadsstyring på prosjektet. Hvis flytting av humaniora og de samfunnsvitenskapelige miljøene til sentralt på Gløshaugen ikke kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen, så vil flytting til mindre sentrale deler av campus vurderes.

– Dette blir den nye standarden for fremtidige prosjekter i universitet- og høyskolesektoren. Vi må ha ansvarlig pengebruk for å kunne gjennomføre prosjekter fremover. Statsbygg og NTNU har begge gjort en god jobb med å få ned kostandene, men de må fortsatt bidra for å sikre fremdrift og bedre økonomiske løsninger, sier Borten Moe.

Regjeringen foreslår:  

  • Kostnadene i prosjektet halveres. Fra nærmere 12 milliarder kroner til nesten 6 milliarder. Arealet for en slik løsning vil være om lag 91 000 m2.
  • En vesentlig forenkling av prosjektet. Kompliserte bygg og komplekser som KAMD-bygget (kunst, arkitektur, musikk og design) og sentralt læringsstrøk (B-rekken) er forlatt, det velges tomter som er enklere byggbare, det blir mindre rokade, det velges en noe mer nøktern standard på tekniske løsninger og TEK-17 legges til grunn som standard.
  • Flytting av fagmiljøet for musikk (IMU) og Kunstakademiet i Trøndelag (KIT) til Gløshaugen er ikke en del av prosjektet. Dersom disse skulle vært tatt med ville det gitt en ekstra kostnad på nærmere en milliard kroner.
  • Vil sørge for en best mulig integrering av humaniora og de samfunnsvitenskapelige miljøene (HumSam) ved flytting fra Dragvoll og dermed mulighet for å hente ut synergier. HumSam-miljøene blir lokalisert nært hverandre sentralt på campus, på selve Gløshaugen-platået.
  • Flytting fra Dragvoll vil gi beregnede salgsinntekter på minimum 1,6 milliarder kroner til statskassen. Samtidig gir det rom for byutvikling i områdene NTNU forlater.