Regjeringen la frem handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I dag presenterte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sin handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023

Statsminister Erna Solberg på scenen. Hun holdt tale under lanseringen av handlingsplanen.
Statsminister Erna Solberg holdt tale under lanseringen av handlingsplanen. Foto: Ingvill Tandstad/KUD

Statsminister Erna Solbergs tale under lanseringen av handlingsplanen på Rommen scene.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i at Granavollplattformen stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Handlingsplanen har en bred tilnærming og inneholder både nye initiativ og bygger videre på tiltak og innsats i allerede igangsatte handlingsplaner og strategier.

– Norge er et samfunn med små forskjeller, tillit mellom folk og høy grad av trygghet. Og det er det viktig å ta vare på. Samtidig vet vi at rasisme og diskriminering er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers muligheter til å kunne delta og bruke sine ressurser i samfunnet, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

– I arbeidet med denne handlingsplanen har det vært et bredt og godt samarbeid med mange ulike aktører for sivilt samfunn, og regjeringen prioriterer arbeidet mot dette høyt. Vi ønsker et samfunn basert på frihet og rettferdighet hvor alle har like muligheter, uavhengig av bakgrunn og opprinnelse, sier Trine Skei Grande.

Planen har følgende innsatsområder:

 • Kunnskap og forskning
 • Møteplasser
 • Debatt og demokrati
 • Barn, unge og utdanning
 • Arbeid
 • Bolig
 • Straffesakskjeden
 • Offentlige tjenester
 • Internasjonal innsats

Handlingsplanen vil gjelde i perioden 2020-2023. Hvert departement har ansvar for å gjennomføre tiltak innenfor eget område.

Til sammen inneholder planen 50 tiltak, noen av de viktigste er:

 • Forskning om rasisme og diskriminering mot ulike grupper. Dette vil for eksempel handle om omfang, årsaker og konsekvenser. Regjeringen ønsker blant annet mer kunnskap om rasisme og diskriminering på grunn av hudfarge og andre ytre kjennetegn. Her er vi blant annet opptatt av situasjonen for utenlandsadopterte.
 • POD skal vurdere hvordan et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet kan bygges opp.
 • Det vil gjennomføres en egen satsing i barne­skolen mot rasisme og antisemittisme. Dette er en videreutvikling av Dembra, som står for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Dembra har til nå primært vært et tilbud til ungdomsskoler og videregående skoler.
 • Dialogmøter der lokale og nasjonale aktører diskuterer temaer knyttet til rasisme og diskriminering. 
 • Ytringsfrihetskommisjon. Denne skal blant annet fremme tiltak for å motvirke spredning av hatefulle og andre ulovlige ytringer i sosiale medier.
 • Styrking av mangfold og inkludering i kultursektoren.
 • Kampanje om diskriminering på utesteder, og dialog med aktører i utelivsbransjen.
 • Styrking av Stopp hatprat-kampanjen.
 • Ulike forskningsarbeider knyttet til hatefulle ytringer.
 • Styrke LDO som følge av endringer i aktivitets- og redegjørelsesplikten.
 • Kunnskapsutvikling om diskriminering på boligmarkedet.
 • Koordinerende statssekretærutvalg som skal se ekstremisme, rasisme og hatefulle ytringer i sammenheng. Det skal vurderes å opprettes et ungdomspanel i tilknytning til dette.

– I Granavollplattformen har vi slått fast at vi vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.  Derfor er vi glade og stolte over at vi nå kan levere en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Denne skal bidra til en fornyet og forsterket innsats i kampen mot rasisme og diskriminering, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Pressen tar bilder av statsrådene og ungdommer på Rommen scene.
Kultur- og likestillingsministeren, statsministeren, barne- og familieministeren og justisministeren møtte pressen sammen med elevrådet ved Rommen skole under lanseringen av handlingsplanen på Rommen scene. Foto: Ingvill Tandstad/KUD