Regjeringen sender forslag om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv på høring

EUs tilgjengelighetsdirektiv (direktiv (EU) 2019/882) gjelder for visse produkter (blant annet datamaskiner og operativsystemer) og tjenester (blant annet nettsteder, mobilenhetsbaserte tjenester og automater) som omsettes eller leveres til forbrukere i EØS-området. Direktivet gjelder på alle samfunnsområder – også i arbeidslivet – og vil således kunne bidra til å bedre tilgangen til arbeidslivet for personer med funksjonsnedsettelse.

Direktivet er et ledd i EUs strategi for utvikling av det digitale indre markedet, og er også EUs oppfølging av forpliktelsene i FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Direktivet skal bidra til at produkter og tjenester blir mer tilgjengelig for brukere - særlig for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Dette vil sikre økt åpenhet, effektivitet og vil også fremme likebehandling av personer med funksjonsnedsettelser.

De foreslåtte lovendringene innebærer blant annet at det stilles krav til markedsdeltakere. For produkter stilles kravene til produsenten, produsentens bemyndigede representant, importører og distributører av produkter. For tjenester stilles kravene til tjenesteyteren (fysisk eller juridisk person).

Kulturdepartementet er koordinerende departement for arbeidet, og har et hovedansvar for gjennomføringen av direktivet i norsk rett. Departementet har hentet inn to eksterne utredninger som har dannet grunnlag for departementets arbeid med høringsnotatet:

Høringsnotat om gjennomføring av direktivet sendes nå på bred høring med frist for merknader 7. oktober 2021.