Regjeringen vil se på omfang og utvikling av lave lønninger

Et av regjeringens viktigste mål er å redusere ulikheter, og få ned inntektsforskjellene i Norge. Nå setter vi ned et lavlønnsutvalg, for å få mer kunnskap om lavlønn i Norge.

– Det skal være mulig å leve av en fulltidsjobb. Derfor setter regjeringen nå ned et utvalg, som skal se på omfanget og utviklingen av lønnsforskjeller og lavlønn, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) på taket i AID
Foto: Astrid Waller

Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for opptjening og fordeling av inntekt, og lønn er den viktigste inntektskilden til husholdningene. Utviklingen i lønnsfordelingen og omfanget av lavlønn har stor betydning for inntektsfordelingen samlet sett.

Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for lønnsdannelsen. Den norske lønnsforhandlingsmodellen, også kjent som frontfagsmodellen, kjennetegnes ved at den bidrar til små lønnsforskjeller, stor omstillingsevne, høy sysselsetting og lav ledighet.

Likevel er det store ulikheter i lønnsnivået, både i Norge og internasjonalt.

– Det er behov for økt kunnskap om lønnsdannelsens betydning, og hvordan og hvorfor omfanget av lavlønn har økt. Jeg ønsker også anbefalinger om hvordan vi kan følge utviklingen over tid, sier Mjøs Persen.

Utvalget skal:

  • kartlegge utviklingen og omfang av lønnsforskjeller og lavlønn i Norge, og sammenligne med utviklingen internasjonalt
  • vurdere ulike mål og indikatorer for lønnsspredning og lavlønn
  • redegjøre for lønnsdannelsen og lønnsfordelingen både innenfor og utenfor det organiserte arbeidslivet
  • kartlegge utviklingen og omfanget av tilknytningsformer som er nære substitutter til å være lønnstakere, og vurdere om det er sammenheng med lavlønnsutviklingen
  • gjennomgå kjennetegn ved de lavlønte
  • se nærmere på vedvarende lavlønn og lønnsmobilitet
  • drøfte og vurdere eksisterende virkemidler og institusjonelle forhold, og eventuelt foreslå endringer i disse eller nye tiltak

Ved kongelig resolusjon 10. mars 2023 har regjeringen oppnevnt utvalget som skal vurdere omfang og utvikling av lavlønn i Norge. Det skal avlevere sin rapport innen 15. juni 2024.

Utvalget er bredt sammensatt, og medlemmene har relevant bakgrunn, erfaringer og kompetanse. Det skal ledes av forskningsdirektør i SSB Linda Nøstbakken. De øvrige medlemmene er åtte representanter for partene i arbeidslivet og fire uavhengige eksperter. 

Utvalgets sammensetning:

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Oslo (leder)
Sjeføkonom i LO Roger Bjørnstad, Nesodden
Fagdirektør i NHO Torill Randi Lødemel, Oslo
Spesialrådgiver i Spekter Astrid Driva Rødsand, Nesodden
Sjeføkonom i Virke Lars Eivind Haartveit, Bærum
Avdelingsdirektør i KS Hege Mygland, Nittedal
Samfunnspolitisk rådgiver i YS Lin Andrea Gulbrandsen, Oslo
Fagsjef i Unio Rolf Edvard Stangeland, Nordre Follo
Arbeidslivssjef i Akademikerne Nina Sverdrup Svendsen, Oslo
Professor Manudeep Bhuller, Oslo
Professor Torberg Falch, Trondheim
Professor Julie Riise, Bergen
Stipendiat Fredrik Bakkemo Kostøl, Gjøvik