Regjeringen støtter nye regler for skadde veteraner

Regjeringen støtter nye regler om foreldelse og spesialisterklæringer i saker om erstatning til veteraner skadd i internasjonale operasjoner.

Stortinget behandler 15. oktober representantforslag fra Rødt om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner. Samtidig behandler Stortinget samtidig den nye veteranmeldingen, Meld. St. 15 (2019-2020) Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid.

Regjeringen støtter forslaget som gjelder nye regler om foreldelse og bruk av spesialisterklæringer i veteranerstatningssakene.

Representantforslaget bygger delvis på anbefalingene fra en ekstern arbeidsgruppe som ble nedsatt av forsvarsministeren. Arbeidsgruppen var bredt sammensatt for å sikre at alle relevante stemmer skulle høres. Ved siden av Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Forsvaret, var arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret og veteranorganisasjonene NVIO, NROF og SIOPS representert.

Arbeidsgruppen ble bedt om å gjennomgå og vurdere erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner, og å komme med konkrete forslag til endringer. De leverte sin rapport i januar i år.

Tre av forslagene fra arbeidsgruppen ble tatt med i stortingsmeldingen om veteraner (veteranmeldingen). Dette gjaldt blant annet etableringen av et klageordning for saker om psykiske belastningsskader oppstått i internasjonale operasjoner etter forsvarsloven § 55. Dette er saker der slik skade har oppstått etter 1. januar 2010. Disse sakene har i dag ikke klageadgang. Forslaget innebærer at sakene for fremtiden skal behandles av den samme klagenemnda som i dag behandler kravene fra før 2010.

Videre har regjeringen i veteranmeldingen tatt inn forslaget om å flytte sekretariatet for denne klagenemnda fra Forsvarsdepartementet til Statens sivilrettsforvaltning. Til sist inntok regjeringen forslaget om å innføre betegnelsen «intopserstatning» som fellesbetegnelse for alle de særskilte erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner fra internasjonale operasjoner.

Samtidig ble det i veteranmeldingen understreket at de øvrige forslagene fra arbeidsgruppen ville vurderes nærmere av Forsvarsdepartementet. Dette gjaldt blant annet arbeidsgruppens forslag til foreldelsesregler og en regel for behandling av spesialisterklæringer. Årsakene til at departementet så behov for å utrede disse spørsmålene nærmere var flere. En årsak var at arbeidsgruppen på disse punktene ikke kom til enighet. Det var også behov for å vurdere konsekvensene av forslagene nærmere.

Regjeringen støtter de delene av representantforslaget som omhandler nye foreldelsesregler og forslaget om en sikringsregel om bruk av spesialisterklæringer. Forslagene til endringer i foreldelsesreglene vil inntas i en lovproposisjon som er planlagt fremmet for Stortinget denne høsten. Forsvarsdepartementet vil også utarbeide et forslag til en regel for bruk av spesialisterklæringer som vil sendes på høring.