Statsbudsjettet 2024

Regjeringen styrker satsingen på psykisk helse og rus med 360 millioner

Regjeringen styrker psykisk helse- og rusfeltet med 360 millioner kroner. 250 millioner kroner for å bidra til at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet. I tillegg foreslås det at 110 millioner av økte midler til sykehusene skal settes av til å styrke døgnbehandlingen innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge og de med alvorlige lidelser.

– Vi følger med dette opp opptrappingsplanen for psykisk helse som vi la fram før sommeren og fortsetter satsingen fra fjorårets budsjett. De som har psykiske plager og lidelser eller rusmiddelproblemer skal få god og lett tilgjengelig hjelp, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

En av våre største folkehelseutfordringer

Hun peker på at psykiske plager og lidelser regnes som en av våre største folkehelseutfordringer. Opptrappingsplanen har tre innsatsområder:

  • Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid
  • Gode tjenester der folk bor
  • Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

–  Vi må forebygge både psykisk uhelse og rusmiddelproblematikk bedre, styrke den psykiske helsen og sørge for god og tilgjengelig hjelp til de som trenger det, sier Kjerkol.

Gir rom til kommunene

Av de 250 millioner kronene skal 150 millioner kroner gå direkte til kommunene gjennom en økning i kommuneramma. Regjeringen gir på denne måten kommunene rom til å levere et bedre tilbud til flere – enda raskere. Midlene er begrunnet med behovet for flere lavterskeltilbud innen rus og psykisk helse ute i kommunene.

100 millioner kroner skal gå til nye og styrkede tiltak, med vekt på barn og unge og tilgjengelig hjelp. Pengene går blant annet til utvikling og implementering av oppsøkende metodikk særlig rettet mot barn og unge, som for eksempel utekontakter, og til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– Ved å styrke kommunenes inntekter, kan vi legge til rette for flere lavterskeltilbud og tjenester i tråd med behovene lokalt. Gode lavterskeltilbud kan sikre at folk får tidlig hjelp før problemene utvikler seg til å bli mer alvorlige, påpeker Kjerkol.