Regjeringen varsler tiltak etter inntektssvikt for Avinor

– Etter pandemien flyr vi sjeldnere. Avinor forventer lavere inntekter fremover og står derfor i en utfordrende økonomisk situasjon. Regjeringen vil komme med tiltak som sikrer at passasjerer og flyselskaper fortsatt får et godt tilbud over hele landet. Ingen flyplasser skal legges ned, derfor varsler vi økonomiske tiltak nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pandemien traff luftfarten med stor kraft. Passasjertallene falt dramatisk. Mange passasjerer er tilbake, men trafikken er ikke som før pandemien. Det er stor usikkerhet rundt den fremtidige trafikkutviklingen. Avinor tror flytrafikken vil være redusert i en lengre periode enn tidligere antatt.

– Avinor får sine inntekter fra driften av flyplasser. Færre reisende betyr lavere inntekter. Svikten i inntekter har skapt en alvorlig situasjon for selskapet. Som eier vil staten stille opp med nødvendige tiltak. Avinor har de siste årene effektivisert driften, men må også fremover jobbe hardt med å redusere kostnadene, sier Nygård.

Ingen flyplasser skal legges ned

Overskuddet fra driften av Oslo lufthavn og andre større flyplasser, har gjort det mulig for Avinor å drifte ulønnsomme lufthavner i distriktene. Dette kalles Avinor-modellen. Inntektene kommer i hovedsak fra flyselskapenes bruk av flyplassene og fra kommersielle inntekter.

Samferdselsministeren sier at ingen flyplasser skal legges ned, selv om Avinors inntekter er redusert:

– Vi skal fortsatt ha et trygt og effektivt luftfartstilbud i hele landet på samtlige av Avinors lufthavner. Luftfarten er avgjørende for verdiskaping og bosetting i hele landet. Pandemien var et sjokk for internasjonal luftfart med store ringvirkninger. I Hurdalsplattformen sier vi at dagens lufthavner skal opprettholdes, sier Nygård.

Regjeringen vurderer flere tiltak

Samferdselsdepartementet vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

Videre skriver samferdselsministeren i et brev til Avinor at regjeringen vil vurdere å øke lufthavnavgiftene ytterligere fra 2024 til 2025, samtidig som det vurderes om den fiskale flypassasjeravgiften skal reduseres for å kompensere deler av avgiftsøkningen.

– Økningen i lufthavnavgiftene som flyselskapene betaler til Avinor for å bruke flyplassene er noe høyere enn prisstigningen, men vesentlig lavere enn det Avinor selv har foreslått. Dette innebærer at vi tar hensyn til det samlede avgiftsnivået for luftfartsnæringen, sier Nygård.

Samtidig vil regjeringen også se på andre tiltak, blant annet om staten bør overta finansieringen av oppgaver Avinor i dag utfører for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, blant annet oppgaver knyttet til ambulanseberedskap og grensekontroll. Regjeringen vil også vurdere om Avinor kan få lov til å selge ikke-taxfree-varer i taxfree-butikkene. Dette vil blant annet kunne åpne for salg av lokalproduserte varer.

I forbindelse med vurdering av hvilke tiltak som skal settes i verk skal det også gjennomføres en selskapsgjennomgang av Avinor. Gjennomgangen skal blant annet se på videre effektivisering i Avinor og selskapets investeringer.

– Regjeringen vil bidra til at Avinor fortsatt kan løse sitt samfunnsoppdrag på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. Avinor har en viktig rolle i utviklingen av luftfarten, ikke minst som pådriver for en grønnere luftfart, sier samferdselsminister Nygård.

Se også: Brev til Avinor av 16. november 2023 med omtale av tiltak som vil bli vurdert og punkt som regjeringen vil komme tilbake til (PDF)