Regjeringen vedtar miljøforbedringer for Røssåga-reguleringen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er i statsråd fredag 17. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Røssåga-reguleringen i Hemnes, Hattfjelldal og Grane kommuner. Hovedformålet med revisjonen har vært å bedre miljøtilstanden i de berørte vassdragene.

Det fastsettes krav om en samlet vannføring på 30 m3/s målt nedstrøms utløpet av Nedre Røssåga kraftverk, i tråd med dagens frivillige praksis. Samtidig blir de opprinnelige konsesjonsvilkårene oppgradert til dagens standard.

Reguleringen av Røsvatn har gitt landskapsvirkninger, ført til erosjonsskader og påvirket båtferdsel. Vannføringen i den lakseførende elva Røssåga har blitt endret. Kommunene har krevd revisjon av vilkårene, og har blant annet ønsket å bedre forholdene for laks i nedre deler av Røssåga og å avbøte negative konsekvenser av lav sommervannstand i Røsvatn. Røssåga-reguleringene produserer i overkant av 3 TWh årlig (noe som tilsvarer normalårsbruket til om lag 150 000 husholdninger). Tillatelsene til kraftproduksjon innehas av Statkraft.

— Det ble allerede gjennomført flere miljøforbedringer i vassdraget ved utbyggingen av Nedre Røssåga kraftverk. Utløpet til det nye kraftverket ble blant annet lagt lenger opp i elva slik at en strekning som egner seg som gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret nå er restaurert og har fått økt vannføring. Gjennom de ytterligere tiltakene som nå formaliseres ved revisjon, er naturmangfoldet godt ivaretatt, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Ved revisjonen formaliseres dagens frivillige praksis med minimum 30 m3/s vannføring i Røssåga, restriksjoner på nedkjøring og lokkeflom. Det innføres ikke magasinrestriksjoner i Røsvatn og Bleikvatn da det vil vanskeliggjøre bruken til vannkraftproduksjon i så stor grad at fordelene for miljø ikke overstiger ulempene for kraftproduksjon og regulerbarhet. Det stilles restriksjoner på manøvreringen av Stormyrbassenget i hekkeperioden for fugl. Dette er i tråd med NVEs anbefaling. Endringene medfører ikke krafttap.

— Siden dette er svært viktige magasiner som gir samfunnet verdifull regulerbar og fleksibel kraftproduksjon innfører vi ikke nye magasinrestriksjoner, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I revisjonsvedtaket er det også fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning og bestemmelser om innbetaling til kulturminnevern i vassdrag. Det innføres et fond til fisk, vilt og friluftsliv på 150 000 kroner årlig.

I årene fremover skal konsesjonsvilkårene for flere vassdrag revideres. Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil kunne bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. Kostnaden i form av redusert regulerbar kraftproduksjon vil her tillegges betydelig vekt.

Lenke til Kongelig Resolusjon