Regjeringen vedtar miljøforbedringer for Tokke-Vinje-reguleringen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er i statsråd fredag 17. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Tokke-Vinje reguleringen i Tokke og Vinje kommuner. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i vassdraget.

Forholdene for storørret i Tokkeåi bedres ved krav til minstevannføring, pålegg om fiskepassasje, krav om omløpsventil og restriksjoner på nedkjøring, lokkeflom og krav til samlet vannføring nedstrøms i Lio kraftverk. Samtidig blir de opprinnelige konsesjonsvilkårene oppgradert til dagens standard.

— Jeg er glad for at vi nå bedrer forholdene for storørreten i Tokkeåi ved å pålegge minstevannføring fra Vinjevatn og fiskepassasje i Helveteshylen, sier olje og energiminister Terje Aasland.

Tokke-Vinje anleggene produserer gjennom en rekke kraftverk over 4,5 TWh årlig (noe som tilsvarer årsforbruket til 225 000 husholdninger). Reguleringene har gitt landskapsvirkninger, erosjon og påvirket båtferdsel. Vannføringen i Tokkeåi er sterkt redusert. Tillatelsene til kraftproduksjon innehas av Statkraft.

Kommunene har krevd revisjon av vilkårene for Tokke-Vinje-reguleringen. Det viktigste kravet er å bedre forholdene for storørret i nedre del av vassdraget, men kommunene har også krevd magasinrestriksjoner og minstevannføring på andre strekninger.

— Dette er svært viktige magasiner som gir samfunnet verdifull regulerbar og fleksibel kraftproduksjon, derfor innfører vi ikke nye magasinrestriksjoner, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Det skal fra Vinjevatn slippes en minstevannføring på 2 m3/s sommer og 1 m3/s vinter, samt lokkeflom ved behov. I tillegg pålegges bygging av fiskepassasje i Helveteshylen. Formålet er å gjenåpne en åtte km lang strekning for storørret. Det stilles krav omløpsventil og restriksjoner på nedkjøring i Lio kraftverk. Det innføres ikke nye magasinrestriksjoner, men eksisterende restriksjoner i Totak, Byrtevatn og Ståvatn formaliseres. Endringene er i tråd med NVEs anbefaling. De samlede kravene gir årlig krafttap på ca. 44 GWh.

I revisjonsvedtaket er det også fastsatt oppdaterte vilkår for naturforvaltning og bestemmelser om innbetaling til kulturminnevern i vassdrag. Det innføres et fond til fisk, vilt og friluftsliv på 200 000 kroner årlig. Statkraft pålegges også å bidra til et villreinfond med 10 millioner kroner fordelt med 6 millioner kroner til Hardangervidda villreinområde, 3 millioner kroner til Setesdal Ryfylke villreinområde og 1 million kroner til Setesdal Austhei villreinområde.

I årene fremover skal konsesjonsvilkårene for flere vassdrag revideres. Pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner vil kunne bli fastsatt i de sakene der det gir størst miljøgevinst. Kostnaden i form av redusert regulerbar kraftproduksjon vil her tillegges betydelig vekt.

Lenke til Kongelig Resolusjon