Pressemeldinger

Regjeringen vil gi sjøfolk like rettigheter

Regjeringen vil likestille personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS), med øvrige kategorier arbeidstakere på slike skip.

I dag har ikke ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i NIS, rett til medlemskap i folketrygden.

- Jeg mener at det er både urimelig og uheldig at vi i norsk arbeidsliv har en kategori arbeidstakere som er fullstendig utelukket fra den trygdedekningen andre arbeidstakere tar for gitt, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender derfor på høring forslag om å fjerne den aktuelle unntaksbestemmelsen i folketrygdloven.

Særskilt unntaksbestemmelse for en gruppe sjøfolk

Bestemmelsen kom inn i folketrygdloven i 1994, som følge av EØS-avtalen. Tidligere hadde arbeidstakere på norskregistrerte skip vært medlemmer av folketrygden, men bare hvis de var norske statsborgere eller bosatt i Norge. Fra 1. januar 1994, ville det imidlertid ikke lenger være adgang til slik forskjellsbehandling på bakgrunn av statsborgerskap eller bosted innen EØS.

Man valgte derfor å endre folketrygdloven, slik at alle ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i NIS ble unntatt fra medlemskap i folketrygden.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender nå på høring forslag til endringer i regelverket om medlemskap i folketrygden for personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister.

Høringsfristen er 29. september 2023.