Høring- forslag til endringer i regelverket om medlemskap i folketrygden mv. for personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ovennevnte regelverk

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.09.2023

Vår ref.: 23/2867

Personer som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, er i dag eksplisitt unntatt fra medlemskap i folketrygden.

Departementet foreslår å oppheve unntaket i folketrygdloven § 2-12, for å likestille denne persongruppen med øvrige kategorier arbeidstakere på tilsvarende skip. Videre foreslås det korresponderende endringer i tilstøtende lovgivning.

Frist for å sende inn høringssvar er 29. september 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Erik Dæhli 

avdelingsdirektør 

                                                                            Anna Jakobsen 

                                                                            rådgiver 

Alle departementene

Advokatforeningen

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Diskrimineringsnemnda

Domstolsadministrasjonen

EFTA-sekretariatet

Finans Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigruten

Institutt for offentlig rett (UiO)

Juristforbundet

Kystrederiene

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Maritim pensjonskasse

Maskinistforbundet

NHO

NHO Sjøfart

Norsk forening for europarett

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Petroleumstilsynet

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksmekleren

Simployer

Sjøfartsdirektoratet

Sjømannsforbundet

Sjøoffisersforbundet

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statsforvalterne

Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet)

Trygderetten

Unio

Viking Cruises

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)