Regjeringen vil styrke det lokale nivået i kriminalomsorgen for å sikre bedre straffegjennomføring

Færre myndighetsnivåer, en klar ansvars- og oppgavefordeling, og færre straffegjennomføringsenheter vil bidra til å styrke det lokale nivået og gi en bedre og mer helhetlig straffegjennomføring og samtidig sikre likebehandling i kriminalomsorgen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I den nye modellen går kriminalomsorgen fra en trenivåmodell til en tonivåmodell der regionadministrasjonene legges ned for å styrke det lokale nivået i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgen lokalt organiseres i tolv straffgjennomføringsenheter med ansvar for straffegjennomføring både i fengsel og i samfunnet og to enheter for å ivareta fellestjenester. Hoveddelen av ressursene flyttes fra dagens regionadministrasjoner til de lokale enhetene. Kriminalomsorgsdirektoratet vil få redusert antall årsverk etter omorganiseringen.

Omorganiseringen vil styrke lokalt nivå i kriminalomsorgen, gjøre det lettere å se hele straffegjennomføringen for den enkelte domfelte i sammenheng, og på den måten bidra til tilbakeføringen til et liv uten kriminalitet. Omorganiseringen vil også bidra til å sikre rettslikhet og likebehandling i kriminalomsorgen gjennom at oppgaver knyttet til klagesaksbehandlingen legges til Kriminalomsorgsdirektoratet.

Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i straffegjennomføringsloven som gir en hjemmel for at kriminalomsorgen kan ta i bruk elektronisk pust- og bevegelsessensor i fengselsceller for å forebygge selvmord og overdoser, en hjemmel for at kriminalomsorgen i noen tilfeller kan benytte spyttbeskytter på en innsatt, en tydeligere hjemmel for kortvarig overføring til annet fengsel ved uttransportering av landet, og en oppdatert hjemmel for at kriminalomsorgen kan innhente informasjon fra politiet om personer som ønsker å besøke en innsatt i fengsel.

Prop. 143 L (2019-2020) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Fremtidens kriminalomsorg - et felles samfunnsoppdrag (KDIs forslag til ny organisasjonsmodell for kriminalomsorgen)