Regjeringen vil utrede erstatning for menneskerettighetskrenkelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har besluttet å innhente en utredning om mulig lovregulering av adgangen til å kreve erstatning for visse menneskerettighetsbrudd. Utredningen skal gjennomføres av professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Universitetet i Oslo.

Norges forpliktelser etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) innebærer blant annet krav om effektive nasjonale rettsmidler ved krenkelser av disse konvensjonene, som i visse tilfeller kan medføre at det må finnes en mulighet til å kreve erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap. I dag finnes det ingen uttrykkelig hjemmel i norsk rett for erstatning ved menneskerettighetskrenkelser, og praksis særlig fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen gir grunn til å stille spørsmål om norske erstatningsregler fullt ut oppfyller kravene som følger av EMK.

– Å sikre at vi har tilstrekkelige ordninger nasjonalt for å reparere krenkelser av menneskerettighetene, er etter mitt syn en lovgiveroppgave. Jeg er glad for at vi nå får en utredning av dette spørsmålet, slik at vi får et godt grunnlag for å vurdere om det er behov for lovendringer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl.

Det skal blant annet utredes hvilke krav til nasjonale erstatningsordninger som kan utledes av EMK og SP. Med utgangspunkt i denne analysen skal utrederen vurdere om det er behov for å lovregulere adgangen til å kreve erstatning ved krenkelser av EMK og SP, og i så fall utarbeide forslag til lovendringer.

– Det er viktig for meg å understreke at menneskerettighetskrenkelser i de aller fleste tilfeller kan repareres på andre måter enn ved å utbetale erstatning, for eksempel er det ofte tilstrekkelig at domstolene konstaterer at det har skjedd en krenkelse eller at et forvaltningsvedtak oppheves. Et eventuelt lovforslag skal ikke gi mer omfattende mulighet til å kreve erstatning enn det som følger av våre menneskerettslige forpliktelser, sier justis- og beredskapsministeren.

Utredningen gjennomføres av professor Kjetil Mujezinović Larsen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og skal ferdigstilles innen 1. august 2023.