Regler om internasjonale konkurser trer i kraft

En stadig økende internasjonal samhandling gir behov for nye regler om konkursbehandlinger over landegrenser. Torsdag 1. juli 2021 kom det nye endringer i konkursloven, som gjør at også andre staters konkurser anerkjennes i Norge hvis de oppfyller visse kriterier.

Reglene gjelder utenlandske insolvensbehandlinger, det vil si både behandlinger som ligner norsk konkurs og gjeldsforhandling. Etter dagens regler er det som utgangspunkt bare nordiske insolvensbehandlinger som har virkning i Norge.

- Stadig flere selskaper driver virksomhet i flere stater, og de nye reglene er etterspurt. Norsk regelverk på dette området er ønskelig for at Norge skal være en attraktiv stat å investere i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Reglene gir også adgang til å åpne såkalte «særkonkurser» i Norge i utenlandske foretak som er registrert her, men som har hovedinteressene sine i en annen stat. En særkonkurs omfatter bare skyldnerens eiendeler i Norge.

Lovendringene aktualiseres også av de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Endringene har bakgrunn i professor Mads Henry Andenæs’ utredning «Norsk internasjonal insolvensrett» fra 2010 og ble vedtatt i 2016.