Reindriften er fornøyd med at regjeringen foreslår 30 mill. kroner til kriseberedskapsfondet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet møtte i dag Norske Reindriftsamers Landsforbund for å orientere om at regjeringen har besluttet å fremme forslag for Stortinget om en ekstraordinær bevilgning på 30 millioner kroner til kriseberedskapsfondet for reindriften.

En ekstra bevilgning på 30 millioner kroner vil gjøre det mulig å opprettholde eksisterende ordninger og bistå reineierne gjennom årets beitekrise. Dette er viktig for å kunne ivareta dyrevelferd og framtidig produksjon.

– Jeg er glad for at regjeringen har forståelse for den vanskelige situasjonen reindriftsnæringen nå står midt oppe i. Forslaget om en økning av midlene i kriseberedskapsfondet viser at regjeringen tar dette på alvor, sier leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Inge Even Danielsen.

Reindriften er vinteren 2022 rammet av en beitekrise. Låste beiter, som skyldes et islag ned mot bakken og store snømengder, gjør det vanskelig for reinen å finne mat. Utviklingen av beitekrisen har gått i negativ retning gjennom vinteren, og krisen omfatter nå store områder i Finnmark, Troms og i Nordland. I disse områdene er det nå nødvendig å tilleggsfôre om lag 160.000 rein.

Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet ble i januar enige om hvordan man kan bruke kriseberedskapsfondet på best mulig måte i håndteringen av beitekrisen. Det er fastsatt et regelverk for ordningen. Regelverket åpner for at tilskuddet kan benyttes til ulike formål, herunder innkjøp av fôr, uttransport av fôr og flytting fra vinterbeiter til vår- og sommerbeiter.

I dagens møtet drøftet avtalepartene Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet innretningen av ordningen, og var enige om at dagens ordning med gjeldende sats videreføres.

– En håndtering av en beitekrise krever godt samarbeid og samhandling mellom de ulike aktørene. Min opplevelse er at samarbeidet med NRL fungerer godt, og at Landbruksdirektoratet og Statsforvalterne arbeider effektivt og raskt som operative enheter. Krisen denne vinteren er den tredje som næringen opplever på kort tid. Framover er det viktig at myndighetene sammen med næringen arbeider fram tiltak slik at reindriften på en best mulig måte kan møte klimaendringene, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch.

NRL orienterte om kontakt opp mot FEFO og Sametinget for bistand til håndtering av beitekrisen. Avtalepartene er enige om at en evt. støtte fra FEFO og Sametinget vil kunne benyttes som tilskudd til transport av rein fra vinterbeitene til vår/sommerbeitene. Avtalepartene er enige om å møtes så snart det foreligger en avklaring fra FEFO og Sametinget.