Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enighet om ny reindriftsavtale

Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten ble den 18. februar enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 111,5 millioner kroner. Det er en økning på 2,0 millioner kroner i forhold til inneværende reindriftsavtale.

Reindriftsavtalen 2014/2015 sitt hovedmål er å bidra til å utvikle reindriftsnæringen som en rasjonell markedsorientert næring som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv.

Reindriftsavtalen 2014/2015 sammenfaller med det siste året av den treårsperioden som Reindriftsstyret har satt for gjennomføring av reintallsreduksjonen. I den forbindelse ser avtalepartene det som viktig å opprettholde hovedlinjene i dagens tilskuddsystem hvor de direkte tilskuddene er knyttet til verdien av det som produseres. Dette vil etter partene sine vurderinger bidra til å skape stabilitet og forutsigbarhet om ordningene over reindriftsavtalen. Samtidig innebærer Reindriftsavtalen 2014/2015 en forenkling av gjeldene regelverk og ordninger. I dette ligger det bl.a. at enkelte ordninger avvikles og tidligere gitte øremerkinger oppheves.

Tilpassing av reintallet krever økt uttak av slakterein. Med dette som utgangspunkt, har avtalepartene sett det som viktig at Reindriftsavtalen 2014/2015 særlig prioriterer tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt. I dette arbeidet er det av sentral betydning at virkemidlene over reindriftsavtalen samordnes slik at man på en mest mulig effektiv måte når de fastsatte mål.

Infrastrukturen i reindriften styrkes og reineierne stimulers til økt slakteuttak gjennom en ekstraordinær økning av de produksjonsrettede tilskuddene. Samtidig videreføres Markedsutvalget for reinsdyrkjøtt sitt arbeid og derigjennom en fortsatt positiv utvikling i markedet for reinsdyrkjøtt.

Som et tiltak og viktig verktøy i arbeidet med å sikre reindriftens arealer, igangsettes et pilotprosjekt i den hensikt å etablere digitale kartverktøy som synliggjør og gir en samlet oversikt over gjennomførte utbyggingstiltak innenfor det enkelte reinbeitedistrikt.

- Den fremforhandlede avtalen gir grunnlag for økt inntjening gjennom økt slakteuttak og verdiskaping hos den enkelte reindriftsutøver. Samtidig underbygger den fremforhandlede avtalen den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et større næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet. Den helhetstenking som ligger bak den fremforhandlede avtalen gir grunnlag for en positiv utvikling og økt inntjening hos den enkelte reineier, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Nils Henrik Sara.
Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og Staten er enige om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2014 – 30.06.2015. Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og Norske Reindriftsamers Landsforbunds (NRL) leder Nils Henrik Sara. (Foto: LMD) Klikk på bildet for stort format.
Til toppen