Rekordlavt tall for omdisponering av dyrka jord

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 2 900 dekar i 2021.

Det vil i så fall bety at en er under Stortingets vedtatte jordvernmål på 3 000 dekar for første gang, og på det laveste nivået på femti år. Det vil også bety en vesentlig reduksjon i omdisponeringen, særlig fra 2020 (ca. 4 700 dekar), men også fra de tre foregående årene (ca. 3 900, 3 600 og 3 800 dekar). De endelige tallene kommer i juni.

Bolig og samferdsel stod for den klart største andelen av omdisponeringen i 2021, med ca. tretti prosent hver. 118 dekar dyrka jord ble tilbakeført til landbruksformål, noe som er mindre enn de to foregående årene (356 og 367 dekar). Nydyrkingen ble redusert med ca. 3 500 dekar til ca. 17 600 dekar.

– Dette er svært gode tall for omdisponeringen. Jordvern og framtidig matproduksjon er viktigere enn noen gang, og i Hurdalsplattformen har regjeringen satt et ambisiøst mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Tallene er foreløpige og vi må avvente de endelige tallene til juni. Det ser likevel ut til at kommunene har fått en større bevissthet rundt jordvernet og tar bedre vare på jordbruksarealene våre. Det er en god utvikling. Kommunal- og distriktsministeren og jeg er i ferd med å sende ut et nytt jordvernbrev til kommunene og statsforvalterne, der vi vil peke på viktigheten av et enda sterkere jordvern, sier Sandra Borch.

Salatåker.
Rekordlavt tall for omdisponering av dyrka jord. Foto: Torbjørn Tandberg

Forrige regjering la fram en oppdatert jordvernstrategi i proposisjonen om jordbruksoppgjøret for 2021. Den oppdaterte jordvernstrategien inneholder nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Ifølge det vedtatte målet skal den årlige omdisponeringen av dyrka jord være redusert til 3 000 dekar innen 2025.

Redusert nydyrking

De foreløpige KOSTRA-tallene viser fortsatt en betydelig reduksjon i tillatt nydyrking i 2021, men fra et høyt nivå de siste årene. I 2021 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 17 600 dekar, mot 21 150 dekar i 2020, 28 100 dekar i 2019 og 24 900 dekar i 2018. De klart høyeste tallene for 2021 finner vi i Innlandet (6 350 daa) og Trøndelag (3 100 daa). Som i fjor stod disse to fylkene for 53 prosent av alt tillatt nydyrket areal. På de neste tre plassene følger Nordland (1 850 daa), Rogaland (1 750 daa) og Oslo og Viken (1 450 daa) (tallene er avrundet).​

KOSTRA

KOSTRA (kommune-stat-rapportering) er et rapporteringssystem der kommunene legger inn opplysninger om mye av sin virksomhet, bl.a. innenfor landbruksområdet. Oversikten viser foreløpige tall, og de endelige tallene vil foreligge i juni. For omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord, viser KOSTRA-tallene hva som årlig er blitt godkjent omdisponert gjennom reguleringsplaner eller omdisponeringsvedtak etter jordloven. KOSTRA-tallene viser ikke hva som faktisk blir omdisponert det enkelte år, siden det vil kunne gå flere år fra omdisponeringen blir godkjent til den blir gjennomført. KOSTRA-tallene omfatter heller ikke landbrukets nedbygging, som har vært nær 2 000 dekar de siste årene ifølge beregninger av SSB.