Retur av barnefamilier til Italia

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag instruert Utlendingsdirektoratet (UDI) om at før en overføring av barnefamilier til Italia kan finne sted, må UDI innhente en garanti fra italienske myndigheter.

Dublin III-forordningen regulerer hvilket europeisk land som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asyl). Norge har vært med i Dublin-samarbeidet siden 2001. 

UDI er nå instruert om å sørge for at det innhentes en garanti fra italienske myndigheter. Garantien skal bekrefte at barn og barnefamilier som overføres fra Norge til Italia etter ansvarskriteriene i Dublin III-forordningen, vil bli mottatt på en måte som er tilpasset barnet/familien, og at familiens enhet vil bli opprettholdt. Kravet om garanti gjelder kun barn og familier med barn som skal bo på mottak ved retur til Italia.

Instruksen har sin bakgrunn i en storkammeravgjørelse fra Den europeiske menneskerettsdomstol i saken Tarakhel mot Sveits fra november 2014. Saken omhandlet en afghansk barnefamilie som skulle overføres til Italia. Domstolen kom til at Sveits først kunne gjøre det etter at de hadde fått en individuell garanti fra italienske myndigheter om at familien ville forbli samlet, og at de ville bli tatt hånd om på en måte tilpasset barnas alder.

Les instruksen her.

Til toppen