En rolle å spille i FN

Vi bygger vår stabilitet og velstand på internasjonalt samarbeid.  Vi må selv arbeide for at det skal fungere. Vi er ikke tjent med å overlate forsvaret av våre interesser til Canada og Irland.

VG skriver i en kommentar den 22. juni og i sin lederartikkel den 4. juli at timingen for Norges sikkerhetsrådskandidatur ikke er god. Vi risikerer å komme i en skvis mellom stormaktene USA og Kina, som ligger i handelskrig. VG skriver også at Norges konkurrenter Irland og Canada er like gode kandidater.

FN og folkeretten er ryggraden i en verdensorden som har ivaretatt vår sikkerhet og velstand og våre verdier i over 70 år. Dette gjelder ikke minst innenfor rammen av FNs sikkerhetsråd, det eneste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Vi har derfor sterk egeninteresse av å sitte i Sikkerhetsrådet.

Krevende saker vil alltid komme opp i rådet. Det er vi forberedt på. Vi måtte håndtere vanskelige saker også som medlem i Sikkerhetsrådet i tidligere perioder, som under den kalde krigen eller etter 11. september 2001. Og forholdet mellom de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet har historisk gått opp og ned.

Forsvaret av en internasjonal rettsorden er nå under press også i vår egen verdensdel. Vi har selv en sterk og viktig stemme for forsvar av den internasjonale rettsorden i Europa, og vi er tjent med å være til stede på de arenaene der vi fremmer denne egeninteressen.

Norge har også bred og langvarig erfaring med fredsprosesser, fra Midtøsten til Colombia. Vi har mye å vise til på dette feltet og innsikt i hva som skjer i ulike konflikter vil komme til nytte i Sikkerhetsrådet. Vi kan derfor gjøre en forskjell som medlem av rådet.

Perioden i rådet vil også brukes til å bygge nye allianser til forsvar av internasjonalt samarbeid. Jeg tenker da særlig på samarbeidet med de andre valgte medlemmene, også de fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. Utvikling av nye partnerskap var et viktig poeng i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid, som nylig ble lansert. Også allianser med små og mellomstore land fjernt fra oss bygger opp om vårt arbeid for globale fellesskapsløsninger. 

Norge, på linje med Sverige, Finland og Danmark, har fast søkt plass i Sikkerhetsrådet med jevne mellomrom siden vi var med på å opprette FN. Norges kandidatur for 2021-22 ble lansert allerede for 12 år siden. Det er altså i tråd med de lange linjer i norsk utenrikspolitikk, tuftet på bred støtte i Stortinget og i samsvar med prioriteringene til våre nabo-land.

De nordiske landene er en viktig pilar i arbeid i FN for en regelbasert internasjonal orden, fredelig konfliktløsning, respekt for menneskerettigheter og i kampen mot fattigdom. Vi må ikke undervurdere vår egen rolle og vårt eget ansvar for velfungerende internasjonalt samarbeid.