Satsing på vedlikehold gir tryggere veier

Jeg kan forsikre Børre Skiaker i KNA, og alle andre som ferdes på veiene våre; trafikksikkerhet er det viktigste jeg jobber med som samferdselsminister. Når Riksrevisjonen kommer med sine tilbakemeldinger, da lytter jeg og tar nødvendige grep.

Som øverste ansvarlig for sikkerheten på norske veier, tar jeg det tungt hver gang jeg hører om en alvorlig trafikkulykke. Vi har en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, og den jobber vi for å gjøre til virkelighet hver eneste dag. Ett liv tapt i trafikken er ett for mye.

Derfor har denne Regjeringen gjort kraftfulle grep for å sikre at hverdagsveiene våre blir enda bedre. I statsbudsjettet for 2023 og i revidert nasjonalbudsjett har vi prioritert 2.2 milliarder ekstra til bedre drift og vedlikehold av hverdagsveiene, veiene vi trafikkerer hver eneste dag.

Det stemmer ikke at denne regjeringen bruker mindre penger til veier og vedlikehold. Når Skiaker anklager meg for å «på inn- og utpust» bygge ned forventninger og barbere veibudsjettene, så er det fordi vi måtte ta ansvar.

Den veksten som både NTP og budsjettene la opp til var rett og slett ikke realistisk – Heller ikke Solberg-regjeringen kunne trodd det var realistisk med en så voldsom vekst når de selv la frem en perspektiv-melding som la opp til veldig begrenset vekst i handlingsrommet.

Politikk handler om prioriteringer. Nå er det tid for en ansvarlig veipolitikk.

I en tid som krever tøffe økonomiske prioriteringer har denne regjeringen valgt å ta vare på de veiene vi har, fremfor å starte nye store byggeprosjekter. Mange riks- og fylkesveier har altfor lenge lidd under dårlig vedlikehold. Det gjør vi noe med. Det er likevel viktig for meg å understreke at regjeringen viderefører rasjonell anleggsdrift i allerede igangsatte prosjekter.

Statens vegvesen har for tiden mer enn 20 store riksveiprosjekter i anleggsfasen. Dette er prosjekter som Stortinget har vedtatt kostnadsramme for, de fleste ser ut til å få en sluttkostnad på over 1 milliard kroner. I tillegg gjennomfører Nye Veier, utbyggingsaktiviteter på en rekke riksveiprosjekter innenfor sine rammebetingelser.

Denne Regjeringen bruker også betydelige midler på mindre investeringer, fornying og utbedring. Vi bruker blant annet mye ressurser på å gjøre tunnelene våre trygge og i tråd med tunnelforskriften.

Vi har økt bevilgningen til drift og vedlikehold med 1,2 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Denne økningen kom i tillegg til styrkingen med en milliard i ordinært statsbudsjettet for 2023. Dette er faktisk en rekordhøy satsing på drift og vedlikehold av norske veier.

Tar vare på fylkesveiene våre

Ansvaret for utbygging og drift og vedlikehold av riksvei er plassert hos staten og ansvaret for fylkesvei er plassert hos fylkeskommunene. Tall for 2021 viser at vi brukte nær 20 milliarder på fylkesveiene våre. Det aller meste finansieres over fylkeskommunenes budsjettmidler. Men det er også satt av om lag 400 millioner kroner til utbedring av fylkesvei over «mitt» budsjett.

Som samferdselsminister har jeg det overordnede ansvaret for veisektoren. En av tingene Riksrevisjonen nylig pekte på i sin rapport om drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier, er at det er behov for mer informasjon.

Derfor jobber nå Statens vegvesen, i samarbeid med fylkeskommunene, for å få kartlagt skredpunkter på riks- og fylkesvei. Nå skal det prioriteres blant disse slik at vi får utbedret de farligste og mest rasutsatte strekningene først.

Jeg har også bedt dem sammen kartlegge vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Slik skaffer vi oss den informasjonen vi trenger og legger kunnskapsgrunnlaget når vi nå jobber med neste Nasjonal transportplan, som kommer allerede til våren.

Regjeringen vil, som lovet i Hurdalsplattformen, utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene.

Jeg kan altså forsikre Skiaker om at trafikksikkerhet og trygge, gode riks- og fylkesveier er noe jeg tar på det største alvor. Det jobber jeg for, og det vil jeg fortsette å jobbe for. Hver dag.