Forskningsrapport om seksuell utnytting av barn over internett

Analyse av teknologiske faktorar som påverkar produksjon og deling av materiale som seksuelt utnyttar barn over internett.

Rapporten har på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet kartlagt korleis den teknologiske utviklinga har påverka moglegheitene for seksuell utnytting av barn over internett.

Rapporten viser også at teknologi hjelper politiet i deira arbeid på området, og at dei store selskapa bidrar aktivt med å rapportera inn og sletta materiale.

Rapporten bidrar til å styrka den kunnskapsbaserte innsatsen til departementet og justissektoren på området.