Sier ja til utbyggingsplanene for E18 i Bærum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner områderegulering for ny E18 på strekningen Lysaker-Ramstadsletta i Bærum kommune. – Dette vil gi bedre trafikkavvikling og mindre luftforurensning langs E18, sier statsråd Bent Høie som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 med en kort tunnel på Stabekk og en lang tunnel mellom Strand og Høvik. Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussveg og separat sykkelveg.

– E18 er en av landets viktigste riksveger og en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Utbygging av vegsystemet i denne korridoren har gitt bedre framkommelighet, færre ulykker og redusert reisetid. Med denne planen legger vi grunnlag for oppgradering av hovedvegsystemet inn mot Oslo der vi fortsatt har store utfordringer med trafikkavviklingen. Planen vil ha positiv betydning for helse ved mindre luftforurensning og støy i boligområdene langs E18. En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Bent Høie, som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i denne saken.

Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussveg og separat sykkelveg.

Tettheten av tunneler og påkoblingen av E16 på E18 i tunnel under Sandvika innebærer at E18 må ha tre felt i hver retning. Dette vil gi økt vegkapasitet og bedre trafikkavvikling.

For å unngå at framkommelighetsgevinstene spises opp av økt trafikk, må det gjennomføres trafikkreduserende tiltak. Trafikkreduserende tiltak er også viktig for å nå nasjonale og lokale klimamål.

– Jeg forutsetter at Bærum kommune, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen gjennomfører tiltak for å redusere biltrafikken i tråd med nasjonale og lokale klimamål. Dette innebærer fortetting rundt kollektivknutepunkter, styrking av kollektivtilbudet og trafikantbetaling. Statens vegvesen må overvåke og regulere bruken av feltene på E18 for å redusere biltrafikken og sikre god framkommelighet for kollektivtrafikken, sier Høie.

Den nye løsningen med E18 i tunnel legger grunnlag for byutvikling på Lysaker, Fornebu, Høvik og Sandvika i tråd med kommunens langsiktige utviklingsstrategi og føringer i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Løsningen sikrer også bedre framkommelighet for kollektivtransporten og for syklister gjennom separate buss- og sykkelveger.

Oslo kommune fremmet innsigelse til reguleringsplanen og mente at den fysiske løsningen på strekningen Strand-Ramstadsletta legger grunnlag for økt trafikk inn mot Oslo i strid med nasjonale og lokale klimamål.

Vegløsningen i reguleringsplanen er i samsvar med vegløsningen i kommunedelplan for E18-korridoren fra Lysaker til Slependen. Denne ble vedtatt av Bærum kommune i juni 2014.

Statsråd Bent Høie er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som er bosatt innenfor planområdet, og derfor inhabil. 

 

Pressekontakt: Helse og omsorgsdepartementets pressetelefon: 948 49 749

Til toppen