Skal sikre god kvalitet og styrke tilliten i foreldretvistsaker

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mandatet til Barnesakkyndig kommisjon utvides fra mandag 15. august. Kommisjonen skal nå se på sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, i tillegg til i barnevernssaker.

Fra 15. august 2022 trer lovendringen i barneloven om Barnesakkyndig kommisjon (BSK) i foreldretvistsaker i kraft. BSK får nå et utvidet mandat til også å gjennomgå og vurdere sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, i tillegg til i barnevernssaker. BSK skal vurdere kvaliteten på en sakkyndigrapport før denne kan legges til grunn som bevis i domstolen, jf. barneloven § 61 c.

Skal sikre god kvalitet i foreldretvistsaker

Endringen skal bidra til å bedre kvaliteten på og styrke tilliten til de sakkyndiges arbeid og domstolenes avgjørelser. Bakgrunnen er at det er for mye variasjon i kvaliteten på utredninger fra sakkyndige i foreldretvistsaker. Lav kvalitet blir ikke alltid oppdaget under domstolsbehandlingen, og i foreldretvistsaker er god utredning og rettssikkerhet viktig for alle involverte parter. Utredninger fra sakkyndige tilfører saken kunnskap, og blir ofte avgjørende for utfallet av saken.

Syv nye medlemmer i kommisjonen

Barne- og familiedepartementet har i forbindelse med utvidelsen oppnevnt syv nye medlemmer. Det er også oppnevnt ny leder for kommisjonen, psykologspesialist Frida Gullestad Rø. Kommisjonen består nå av totalt 19 medlemmer, i tillegg til leder. Medlemmene er psykologer eller psykiatere.

Det er også fastsatt ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon. Forskriften gir regler om hvordan kommisjonen skal være organisert, hvilke oppgaver den skal ha og hvordan den skal behandle sakene.

BSK er en uavhengig kommisjon oppnevnt av Barne- og familiedepartementet, og ble etablert i 2010 for å sikre god faglig standard på rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker. Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjonen for kommisjonen. Mer informasjon og oversikt over kommisjonsmedlemmene finnes på hjemmesiden til Statens sivilrettsforvaltning.

Se Prop. 114 L (2020-2021) for mer informasjon om lovendringen.